در موقع انبار کردن سیمان باید دقت شود که رطوبت هوا و زمین باعث فاسد شدن سیمان نشود بدین لحاظ باید آنرا روی قطعات تخته که با زمین در حدود 10سانتیمتر فاصله دارد قرارداد وتعداد کیسه هایی که روی هم قرار میگیرد نباید از 10الی 12 کیسه بیشتر باشد زیرا در غیراینصورت سیمانهای زیرین در اثر فشار سخت شده وغیرقابل مصرف می گردد.

چنانچه این قطعات سخت شده به راحتی با دست صورت پودر دراید قابل مصرف در قطعات بتونی می باشد درغیراینصورت سیمان فاسد شده و بتن ساخته شده با این نوع سیمان باربر نبوده و نمی توان از ان در قطعات اصلی ساختمان مانندتیرها و ستونها وسقفها استفاده نمود چنانچه این سیمانها کاملا فاسد نشده باشد می توان بعنوان ملات برای فروش موزائیک وغیره از ان استفاده کرد.

اگر بخواهیم سیمان را برای مدت طولانی انبار کنیم باید حتی المقدور با دیوارهای خارجی انبار فاصله داشته باشد وروی آن با ورقه های پلاستیکی پوشانیده شود تا حتی المقدور از نفوذ رطوبت به آن جلوگیری گردد.اگر سیمان به طرز صحیح انبار شود حتی تایکسال بعد نیز قابل استفاده می باشد فقط ممکن است زمان گیرش آن قدری به تاخیر بیافتد ولی اثری در مقاومت 28روزه آن نخواهدداشت.

منظور از نسبت مخلوط کردن اجزاء بتن آنست که نسبت مناسبی برای اختلاط شن وماسه به دست بیاوریم تا دانه های ریزتر فضای بین دانه های درشت تر را پرکرده و جسم توپر بدون فضای خالی وبا حداکثر وزن مخصوصی بدست اید وهمچنین تعیین مقدار لازم آب بطوریکه بتن به راحتی قابل حمل ونقل بوده ودر قالب خودجاگرفته و دور میله گردها را احاطه نموده و کلیه فضای خالی قالب را پر نماید و درمجاورت آن فعل وانفعالات شیمیایی سیمان شروع شده وتا مرحله سخت شدن ادامه یابد وبالاخره تعیین مقدار سیمان مورد لزوم برای بدست  آوردن بتن با مقاومت کافی که بتواند به راحتی بارهای وارده ساختمان را تحمل نماید.مقاومت بتن با افزایش سیمان بالا می رود حداکثر سیمانی که آئین نامه های مختلف برای بتن مجاز دانسته اند 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب شن وماسه می باشد وچنین معتقد هستند اگر مقدار سیمان از 400 کیلوگرم بیشتر باشد جای مصالحی سنگی را می گیرد وبجای قطعات سنگی که مقاومت بیشتری دارد قطعات سیمانی خواهیم داشت.ودر نتیجه باعث ضعف قطعه بتونی میگردد البته مقدار سیمان به ریزی ودرشتی دانه های مصرفی بستگی دارد هر قدر دانه های مصرفی ریزتر باشد ودر نتيجه سطح مخصوص دانه ها زیادتر باشد به سیمان بیشتری نیاز داریم زیرا فرض بر این است که دوغاب سیمان مانند فیلم نازکی دور تمام دانه ها را آغشته کرده و انها را بیکدیگر می چسباندمنحنی زیر مقاومت بتن را بر حسب زیاد کردن سیمان نشان می دهد.بعضی آیین نامه ها حداکثر سیمان مصرفی در بتون را 350 کیلوگرم در یک متر شن وماسه پیشنهاد می نماید.