موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران سیمان پرتلند را به 5نوع تقیم نموده است  سیمان نوع یک سیمان معمولی بوده و برای کلیه ساختمانهای بتن آرمه از قبیل پل-تونل-کانالهای آب وراه سازی میتواند مورد استفاده قرار گیردفقط باید دقت نمود که این ساختمانها د رمعرض حمله سولفاتها از طریق خاک وآب قرار نگیرد سیمان نوع 2 در مواقعی که حمله نسبتا کم سولفاتها موجود است مورد استفاده قرار می گیرد مثلا برای ساختن کانالها فاضلاب در محل هایی که مقدار غلظت سولفاتها در آبهای زیرزمینی بیش از حد معمول بوده ولی بسیار شدید نمی باشد مي تواند مصرف شود درجه حرارت هیدراتاسیون این نوع سیمان نسبت به سیمان نوع یک کمتر بوده و بهمین دلیل در مواقعی که بتن ریزی در هوای گرم صورت می گیرد استفاده از این نوع سیمان پیشنهاد می گردد.

سیمان نوع 3 به نسبت انواع دیگر سیمان زودگیرتر بوده و در مواقعی که می باید قالبهای بتن زودتر باز شود و یا از قطعه ریخته شده زودتر استفاده گردد از این نوع سیمان مصرف می شود سیمان نوع 4 بعلت ایجاد کمترین مقدار حرارت هیدراتاسیون در بتن ریزی های حجیم مانند سدها مصرف می شود وهمچنین در مواقعی که ازدیاد درجه حرارت در اثر هیدراتاسیون سیمان در زمان سخت شدن آن عامل بحرانی محصوب می گردد مصرف می شود سیمان نوع 5 فقط در زمانی که قطعه ساخته شده در معرض حمله شدید سولفاتها قرار می گیرد مصرف می گردد.

بجز سیمانهای فوق انواع دیگر سیمان نیز موجود می باشد. سیمان انبساطی که در موقع سخت شدن ازدیاد حجم پیدا کرده و برای آب بندی آب انبارها واستخرها مورد استفاده قرار می گیرد (سیمانهای معمولی در مواقع خشک شدن وسخت شدن تقلیل حجم پیدا می کند) و همچنین سیمان طبیعی این نوع سیمان که سیلیکاتهای الومینیوم می باشد بوسیله آسیاب به پودر تبدیل نموده و آنرا با هیدرات کلسیم مخلوط نموده واز آن ملات آبی بدست میاورند (ملات آب ملاتی است که در موقع سخت شدن به هوا احتیاج نداشته و بهمین علت درزیر آب سخت می شود)

همچنین با افزودن و یا کم کردن بعضی مواد میتوان سیمان رنگی بدست آورد که در صنعت موزائیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد بجز سیمانهای  فوق انواع دیگر سیمان نیز وجوددارد مانند سیمان های برقی-سیمان آهنگدازی که از تفاله سربار و کوره های ذوب آهن بدست می آید ونسبت به سیمان پرتلند نامرغوب می باشد و همچنین سیمان چاه کنی که درگرمای زیاد سخت می شود و در صنعت نفت مورد مصرف دارد ویا سیمانهای خیلی زودگیر وسیمان دیرگیر وغیره.