اصولا قالب برداری از ساختمان بتونی وقتی باید انجام شود که اجزاء بتونی بتوانند وزن خود را تحمل نمایند برای ستونها وگونه تیرها همینقدر که شکل هندسی آنها تشکیل گردیدمی توانند قالب باز کنند ولی باید دقت شود که در مورد قالب برداری به گوشه آنها آسیب نرسد زیرا بعلت سست بودن بتون در اثر کوچکترین ضربه گوشه آنها خواهد ریخت ولی درمورد تیرها وسقفها حداقل 2الی 4هفته بعد از بتن ریزی باید قالب برداشته شود در این مدت هر قدر هوا سردتر باشد قالبها باید دیرتر برداشته شود زیرا همانطوریکه گفته شد در هوای سرد بتن دیرتر سخت میشود برای اینکه از سخت شدن بتون وباربربودن آن مطمئن شویم بهتر است در موقع بتون ریزی چند نمونه از بتون را برداشته ودر همان شرایط قطعه مورد نظر قرار دهیم وقبل از قالب برداری مقاومت نمونه ها را آزمایش کرده ودر صورت رضایت بخش بودن اقدام به قالب برداری بنمائیم در این مورد هرگز نباید به مشاهدات چشمی اطمینان نمود در موقع قالب برداری باید ازبرداشتن کلیه پایه ها در یک مرحله خودداری نمود. بهتر است قالب ها را در مرحله اول یک در میان برداشته ودرمراحل بعد نیز به تدریج به قالب برداری ادامه دهیم.

طبق نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مدت زمانی که باید از اجزا مختلف ساختمان بتونی قالب برداری شود بقرار زیر میباشد.

قالب گونه تیرها-دیوار وستون(قالب عمودی)  2روز

قالب دالهای دو طرفه                                 8روز

قالب دالهای یک طرفه وکف تیر و دالهای قارچی وتخت 16روز

قالب کف تیرهای بزرگ وشاه تیرهای بزرگ         21روز

پایه های اطمینان پس از برداشتن قالب  14روز

زمانهای مذکور در فوق برای هوای مناسب که درجه حرارت آن از 5درجه سانتیگراد کمتر نباشد تعیین شده چنانچه پس از ریختن بتون یخبندان شود باید مدت نگهداری قالب را حداقل باندازه مدت یخبندان اضافه کرد.

قالب برداری باید جزء جزء با کشیدن میخ ها انجام شود وضربه زدن به قالب وبرداشتن ناگهانی آن مجاز نیست.