اگر در هوای گرم بتون ریزی می نماییم باید سعی کنیم که حداقل تا چند روز از ریختن بتون آنرا مرطوب نگاهداریم زیرا در غیراینصورت آب بتون بفوریت تبخیر شده وبتون سخت نمی گردد به بتونی که در اثر نرسیدن اب سخت نشده است بتون ساخته می گویند ونشانه آن اینست که این بتون حتی با فشار دست خرد می شود. در صورت مشاهده چنین وضعی قطعه ریخته شده باید جمع آوری شده ومجددا ریخته شود. برای مرطوب نگاهداشتن بتن بهتر است با پاکت های سیمانی روی آن را پوشانیده وکاغذ را مرطوب نماییم ویا از گونی مرطوب استفاده کنیم. در مناطق خیلی گرم بهتر است برای بتون ریزی از سیمان نوع 4 که در موقع سخت شدن کمترین حرارت را تولید می نماید استفاده نماییم.

بتون ریزی در هوای سرد بسیار مشکل بوده وکار دقیقی می باشد. زیرا اگر اب بتون یخ بزند سیمان فاسد شده و دیگر بتون سخت نخواهد شد. بهتر است در هوای سرد حتی المقدور از ریختن بتون خودداری نمائیم و در روزهای زمستان اگر ناچار به بتون ریزی باشیم باید درروزهایی که زیاد سرد نیست بتون ریزی را از ساعت 9یا 10 صبح شروع کرده و حداکثر تا 3 بعدازظهر کار را تعطیل نمائیم و در روزهای زمستان یخ بندان باید کار بتون ریزی تعطیل شود در صورتیکه ناچارا باید در فصل سرما بتون ریزی نمائیم. باید قالبها وآرماتورها از دانه های یخ پاک شود و کارگاه طوری مجهز باشد بتون از خطر یخ زدگی محفوظ بماند باید توجه داشت که زمان سخت شدن بتون در فصل سرما حتی تا 10برابربیشتر از زمان سخت شدن بتون درفصل گرم می باشد در هوای سرد می باید اولا با و سائلی آب و دانه های سنگی را گرم نمود اب تا 60درجه سانتیگراد باید گرم شود و از 350 تا 400 کیلوگرم سیمان در متر مکعب شن و ماسه استفاده شود و بعد از بتون ریزی باید آنرا با وسائلی مانند لوله های بخار وغیره گرم نگاهداشت واگر استفاده ازلوله بخار ممکن نباشد باید روی بتن را با قشری به ضخامت 7-8 سانتیمتر از ماسه خشک پوشانید وبه بتون موادی که گرفتن سیمان را تسریع می نماید اضافه نمود و یا از ضد یخ های دیگر استفاده کرد ولی توجه داشت هر گونه مواد خارجی که داخل مصالح اصی بتون بشود موجب ضعف بتونی خواهد شد.

اگر در حین بتون ریزی و یا زمان سخت شدن بتون خطر نزول حرارت به پایین تر از صفر درجه سانتیگراد وجود داشته باشد بهتر است بتون ریزی متوقف گردد.اگر بعد از بتون ریزی درجه هوا به زیر صفر درجه برود بهتر است مدتی که درجه هوا زیر صفر است به زمانی که بتون باید زیر قالب بندی اضافه شود.