صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد و 6 تا 7 نفر اکیپ بتن ریزی بودند که شروع به ساخت بتن کرده و تخلیه آن د رفنداسیون را انجام دادند با شروع کار بتن ریزی از انتهای فنداسیون بتن ریزی آغاز شد و دلیل این کار برای اکیپ بتن ریز این بود که از اول صبح که قوای بدنی انسان زیاد است بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند با شروع کار دیده شد که در دستگاه بتن ریز سیمان به اندازه کافی ریخته نمی شود وبعد از جویا شدن علت کار معلوم شد که این اکیپ ها سیمان مصرفی را بصورت تجربی داخل دستگاه میریزند. وبا یک محاسبه ساده دیده شد مقدار سیمانی که در دستگاهی می ریزند نصف مقدار سیمان را که در دستگاه می ریزند بیشتر کنند و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد.

بتن ریزی فنداسیون شروع شد و همراه با آن ویبره کردن بتن بوسیله دستگاه ویبراتور آغاز شد.

ارتفاع بتن ریزی فنداسیون 70 سانیت متر بود ولایه اولبتن حدودا به ضخامت 40 تا 30 سانتیمتر ریخته می شد و ان را یک بار ویبره می کردند وبعد لایه دوم ریخت می شد باز آن را ویبره می کردند البته فراموش نشود که کاور بتن بدلیل تماس نداشتن با خاک 7 تا 5 سانتی متر بود.

همانطور که می دانیم ویبره کردن بتن کار بسیار مهم وحساسی است که به آن توجهی نمی شود.

عوامل اجرای که د رکارهای ساختمانی کارمی کنند متاسفانه فقط بصورت تجربی کارها را انجام میدهند وکمتر اکیپ یا پیمانکار است که اصول اولیه کار درست را بداند وآن را اجرا کند د ربسیاری از کارهای ساختمانی دیده شده که کار ویبره را یک کارگر ساده وبدون تجربه انجام می دهد که این کار بسیار اشتباه است وکسی که کار ویبره را انجام می دهد باید کارکردن با دستگاه  واصول درست استفاده ویبراتور را بداند چون در صورت نداشتن اطلاعات اگر ویبره زیاد انجام شود تمام آب بتن خارج شده وبتن ها پوک می شود واگر ویبره کردن کم انجام شود حفره های درد داخل بتن باقی می ماند که با عث ضعیف شدن بتن مامی گردد وشخصی که كار با دستگاه ویبره را انجام میدهد تا حبابهای هوا موجود در بتن از آن خارج شده و در سطح بتن دیده نشود ونباید لوله لرزاننده باشیب داخل بتن فرو رود و به تعداد زیاد در بتن باقی بماند.

نکته بسیار مهم که در کار اجرایی دیده می شود که عوامل اجرا کننده ویا پیمان کاران این کار را انجا می دهند این است که ویبراتور را به جای فروبردن در بتن ساخته شده آن را به میلگردهای اصلی یا فرعی می چسبانند وخیال می شود که تمام بتن ویبره شده ویک بتن خوب وبدون داشتن حباب هوا ومقاوم بدست می اید که این کار بسیار اشتباه است چون با انجام دادن این کار شدن بتن می گردد وعلت این کار این است که زمانی که لوله لرزاننده ویبراتور میلگردهای در ان نقطه یا منطقه خارج شود وسنگ دانه های درشت مانند شن وماسه نزدیک به میلگرد شود وخمیر  سیمان از میلگرد فاصله پیدا کرده و در اطراف میلگرد فقط داشتن شن وماسه جمع شود که همین کار باعث ضعیف شدن بتن می گردد وهمچنین این مسئله باعث میشود که اتصال خوب بین میلگرد وبتن برقرار نگردد واین کار باعث که عیب بزرگ وخراب کردن تمام کارهای انجام شده می شود.