قبل از بتن ریزی باید کلیه آرماتورها با نقشه کنترل شود مخصوصا دقت شود که آرماتورها بهمدیگر با سیم آرماتوربندی بسته شده باشد واگر جایی فراموش شده باشد مجددا بسته شود.فاصله آرماتورها یکنواخت باشد زیرا اغلب اتفاق میافتد که در تیرهای اصلی که آرماتورها نزدیک همدیگر بسته می شود فاصله بین آرماتورها یکنواخت نیست بعضی از آنها بهم چسبیده وبعضی با فاصله از همدیگر قرار می گیرند این موضوع باعث میشود که بتن نتواند کلیه میله گردها را احاطه نموده وقطعه همگن وتوپری به وجود بیاورد.باید محل بتن ریزی عاری از خاک وموادزائد باشد اگر بین اتمام کار آرماتوربندی وبتون ریزی چند روز فاصله باشدحتما می باید محل کار بادقت بیشتری بازدید شود.

کلیه قسمتهای قالب بندی بایدبا دقت بازدید شود از استحکام تیرها ودست کها و قالب ها باید مطمئن بشویم زیرا همانطوریکه می دانیم تا چند روز کلیه وزن بتن و آرماتورهای آنرا همین قالب تحمل خواهد نمود و اگر نقطه ضعفی در آن باشد که نتواند بتون را تحمل نماید و در موقع بین ریزی شکسته و فرو ریزد ضرر مالی بزرگی به کار وارد خواهد شد زیرا در روز بتن ریزی که رفت وآمد روی قالب زیاد بوده و هر کس به کاری مشغول می باشد مشکل بتوان اقدام به تعمیر کفراژ نمود. در تمام روز بتن ریزی حتما باید یک نفر کارگر باتجربه مدام قالب ها را کنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روی آنها در نظر داشته باشد در موقع بروز خطر فوری افراد دیگر را مطلع نماید.

وقتیکه قالب بندی چوبی است رویه فلزی نارد باید قبل از بتن ریزی از روغن کاری کلیه قسمتهای قالب مطمئن شویم.این روغنکاری اولا باعث می شود که در موقع باز کردن قالب براحتی از بتن جدا شود در ثانی قالب روغن کاری شده آب بتن را نمی مکد و باعث فساد بتن نمی گردد.

در موقع بتن ریزی بایداز رفت و آمد زیاد روی آرماتورها جلوگیری نمود زیرا در اینصورت در اثر وزن کارگران در آرماتورها انحنای موضوعی بوجود خواهد آمد. بهتر است از قسمت جلو(آنطرف که به مرکز تهیه بتون نزدیک تر میباشد)شروع به بتن ریزی نموده زیرا در این صورت رفت وآمد کارگران از روی آرماتورها به حداقل خواهد رسید در اینصورت برای آنکه پای کارگران در بتون تازه ریخته شده فرو نرود باید در مسیر عبور ومرور کارگران از تخته های زیر پا استفاده شود.باید کاملا مطمئن شویم که بتن تمام گوشه های قالب را پر نموده وکرمو نمی باشد در مرود ستونها با نواختن ضربه های یکنواخت به بدنه قالب و کوبیدن بتن باید در ان ارتعاش ایجاد نمود تا بتن در قالب بخوبی جابجا شود. در دالها وتیرها وسقفها باید با کوبیدن مداوم بتن آنرا به تمام گوشه های قالب راهنمایی نموده وجسم توپری بوجود می آوریم در بتن ریزی با ارتفاع زیاد بهتر است آنرا در لایه های 30سانتیمتری ریخته و هر لایه را بخوبی کوبیده وبعد لایه بعدی را بریزیم در بتن ریزی سقف باید سطح آنرا کاملا ماله کشی نموده و در موقع ماله کشی باید توجه داشت که کلیه میله گردها وتنگها داخل بتون قرار گرفته و حداقل 5/2 سانتیمتر روی آن با بتن پوشیده شود این مقدار معمولا در نقشه هایی اجرایی قید شده است.

در مواقع بتن ریزی های با ارتفاع زیاد مانند دیوارها و سدها چنانچه آب اضافی بتن بالا بیاید باید بتن بعدی را قدری خشک ترریخت تا این آب جمع شود باید حمل بتن بصورتی انجام گیرد تا اجزا ان از همدیگر جدا نشود.درمواقعی که بتن باید به راههای دور حمل گردد باید حتما از ماشینهای که دارای منبع گردان می باشند استفاده نمود.در مواقعی که مشاهده می کنیم اجزاء بتن در اثر حمل ونقل از یکدیگر جدا شده است باید آنرا اصلاح نموده ویا از مصرف آن خودداری نمائیم.

تا آنجا که ممکن است بهتر است که بتن ریزی بدون وقفه انجام گیرد. بطوریکه در موقع سخت شدن یکپارچه باشد ولی نظر باینکه این کار همیشه ممکن نیست و گاهی مجبور هستیم که بتن ریزی را تعطیل نموده و کار را در روز بعد شروع کنیم در چنین مواقعی می باید محل قطع بتن حتما با نظر مهندس کارگاه انجام شود زیرا محل قطع بتن حتما با نظر مهندس کارگاه انجام شود زیرا محل قطع بتن باید در جایی باشد که نیروهای وارده صفر بوده ویا حداقل باشد در مواقع قطع بتن ریزی باید چند عدد فولاد کمکی در مقطع گذاشته شود بطوریکه نصف طول این میله گردها در بتون روز بعد قرار گیرد روز بعد باید سطح قطع شده کاملا با آب شسته شده و از گرد و خاک ومواد اضافی پاک گردد آنگاه باید با قدری دوغاب سیمان خالص محل را اندود نموده آنگاه بتن ریزی جدید را شروع نموده آنگاه بتن ریزی جدید را شروع نمود وبهتر است حتی المقدور از مصرف چسب و هرگونه مواد دیگر در بتن خودداری گردد.

حتی المقدور باید بتون به یکبار در محل نهایی ریخته شود واز جابجایی وتکرار حمل آن خودداری گردد اگر تراکم آرماتور در گودی قابل ملاحظه و زیاد باشد باید ناودان ویا قیفهایی پیش بینی شود که بتن را به ته قالب برساند وفرو ریختن بتون از لابلای آرماتورها مجاز نیست زیرا ممکن است باعث جدا شدن مواد متشکله بتون گردد. اگر تراکم آرماتور در کف قالب باشد باید در ان قسمت از بتون با مصالح ریز دانه تری استفاده شود و یا اگر ممکن باشد  اول چند سانتیمتر(طبق نقشه) در کف قالب بتون بریزیم آنگاه شبکه آرماتورها را در جای خود قرار دهیم ولی اینکار در اغلب مواقع امکان ندارد.