بلوکهای مورد استفاده در سقف های تیرچه بلوک معمولا بتونی یا سفالی است که البته همان طور که می دانیم هیچ گونه باری را تحمل نمی کند وفقط به عنوان قالب عمل می نماید. عرض بلوکها معمولا 40 سانتی متر بوده وگاهی نیز آنها را تا 60 سانتیمتر هم می سازد وارتفاع آنها بین 20 تا 25 سانتیمتر است. بلوکها دارای لبه هایی هستند که بوسیله آن روی تیرچه ها قرار می گیرند. اگر از تیرچه با قالب سفالی استفاده می شود. بهتر است از بلوک سفالی استفاده شود تا به علت هم رنگ بودن مصالح بعد از سفید کاری روی سقف ایجاد سایه ننماید.

بعد از اجرای تیرهای بتونی نوبت به اجرای تیرچه ها رسید که در این زمان یک سر تیرچه ها را بر روی یک تیر قرار داده وسر دیگر آن بر روی زمین باقی می ماند بعد از تقسیم بندی تیرچه ها در هر دهانه به مقداری که لازم است سردیگر تیرچه ها را به وسیله یک قلاب و طناب بلند کرده و بر روی تیر بعدی گذاشته می شود پس  در این حالت دوسر تیرچه بر روی تیرهای مورد نظر اجرا شده است وبعد بایددقت شود که حداقل بعد از تمام شدن سفال تیرچه 10تا15 سانتی متر میلگرد تیرچه در داخل تیر بتونی فرورفته باشد تا بعد از بتون ریزی اتصال خوبی بین تیرچه و تیر بتونی انجام شود

بعد از بالا کشیدن تمام تیرچه ها همزمان در زیر آنها شمع های نگهدارنده نصب می گردد تا زیر تیرچه خالی نگردد و باعث سقوط تیرچه نگردد بعد از زیرتیرچه خالی نگردد بعداز تمام شدن این کار ابتدا در دو سر تیرچه در بلوک قرا رداده می شود وسپس مقدار شمع ها را افزایش می دهیم وبعد بلوک گذاری را انجام می دهیم تا زمانی که تمام سقف ما با بلوک پوشیده شود.

در این زمان نکته بسیار مهمی که نباید فراموش شود وحتما باید اجرا شود اجرای تایی بیم یا ژئون البته در اصطلاح عام به آن ژئون گفته می شود است که برای اجرای آن در وسط دهانه های بزرگ بین بلوک ها یک فاصله 10سانتی متری قرار داده وزیر آن را قالب بسته در طول ان دور میله گرد گذاشته تا بتون داخل آن را پر کند کار این ژئون این است که با اجرای آنها مثل این است که د روسط سقف یک تیر بتونی دیگر اجرا شده است که تعدادی از بار سقف به آن وارد شده  وبه واسطه آن تیرهای  دیگر وارد می شود. البته نام دیگر آنها کلاف عرضی است.