تیرها قسمتی از ساختمان بتونی می باشند که بار سقف را به ستون منتقل نموده وستون به پی و بالاخره پی به زمین منتقل می نماید بعد از اتمام بتون ریزی کلیه ستونهاوقالب برداری از آنها قالب بندی تیرهای اصلی می نمایند در ساختمانهایی که سقف آن تیرچه بلوک بوده ویا دال بتونی ریخته شده در محل می باشد معمولا سقف وتیر را یک پارچه بتون ریزی می نمایند ولی در ساختمانهایی که از سقف پیش ساخته استفاده می نمایند. ابتدا تیرهای اصی را آرماتوربندی نموده و بتن ریزی می نمایند آنگاه سقف را روی آن قرار می دهند.

تیرهای بتنی اغلب با مقطع مربع و یا مستطیل می باشد در ساختمانهای بتونی از تیر T شکل نیز استفاده می نمایند مقطع تیرها در ساختمانهای بتونی معمولی در تمام طول تیر تغییر نمی کند ولی گاهی برای صرفه جویی مقطع تیر را در طول تیر تغییر می دهند و یا بصورت ماهیچه در نزدیکی تکیه گاه سطح مقطع را اضافه می نمایند ولی در هر حال تغییر سطح مقطع باید بصورت تدریجی بوده ونسبت افزایش ارتفاع و یا عرض در طول تیر از 1 به 3 تجاوز ننماید.

گذاشتن یک ردیف آرماتور طولی در بالا و یک ردیف آرماتور طولی در پایین اجباری بوده و حداقل قطر این آرماتورها 10میلیمتر می باشد واین آرماتورها باید وسیله تنگ به یکدیگر بسته شوند.حداقل سطح مقطع آرماتور کششی در تیرها نباید از 25/0 درصد سطح مقطع بتون کمترباشد وحداکثر آن با توجه به نوع فولاد و بتون مصرفی تعیین می شود. ولی حداکثر فولاد کششی به 3 درصد مقطع بتون محدود گردد.

حداقل فاصله آرماتورها از همدیگر 3 سانتیمتر می باشد اگر قراردادن کلیه آرماتورهای در تیر ممکن نباشد می توان جان تیر را بصورت پاشنه دار اجرا نمود.ولی نباید بیش از 3/1 سطح مقطع آرماتور کششی در پاشنه قرار گیرد. حداقل پوشش بتون روی تنگها 5/1 سانتیمتر می باشد این مقدار در صورتی است ک تیر در معرض عوامل مخرب وعوامل جوی قرار نداشته باشد.

باید کلیه قفسه میله گردهای تیر از سطح قالب چند سانتیمتر بالاتر قرار گیرد تا کلیه میله گردها در بتون غرق شود برای اینکار باید قطعات ریز سنگ و یا بتون زیر قفسه ارماتور تیر قرارداد و همچنین می توان قطعه ای میله گرد به کلفتی ضخامت بتون پوشش روی تیر در زیرتنگ یا خاموت قرارداد که با قرارگرفتن این میله گرد به روی سطح قالب کلیه قفسه آرماتوربندی باندازه ضخامت این میله گرد از سطح قالب بلندتر قرارمی گیرد.

فاصله این میله گردهاباید برحسب قطر آرماتور تیر طوری باشد که کلیه قفسه میله گرد در یک سطح قرا رگیرد این فاصله در حدود 80الی90سانتیمتر کافی است.

تمام آرماتورهای طولی باید در محل تلاقی به ارماتورهای عرضی بسته شوند ازاد بودن آرماتور طولی در هیچ شرایطی مجاز نیست.

آرماتورهای عرضی بصورت های فوق میباشند استفاده از قلاب فقط در تیرهایی به عرض10سانتیمتر مجاز می باشند.

استفاده از رکابی بشرطی مجاز می باشند که آرماتورهای دال از قسمت بالای تیر عبور کرده وانتهای رکابی در بتون محصور بین این آرماتورها بخوبی مهار شده باشد.

استفاده از تنگ در تمام شرایط مجاز است وباید انتهای آن به خم غیرنود درجه ختم شده و حتی المقدور در منطقه فشاری بتون مهار گردد.

اگر برای پوشش تیر یا سقفی در ساختمانی از سقف کاذب استفاده میشود باید در موقع آرماتوربندی پیش بینی نموده تا بعدا سقف کاذب را به آنها متصل نمائیم.زخمی کردن بتون روی تیر ویا تیرچه براي جوش دادن میله گردهای سقف کاذب بهیچوجه مجاز نمی باشد. اگر عرض تیر از 35سانتیمتر تجاوز نکرده و یا تعداد آرماتورهای طولی در منطقه کشش از 6عددبیشتر نباشد میتوان از رکابی ویا تنگ ساده استفاده نمود ولی اگر عرض تیر و تعداد میله گردها از مقادیر فوق تجاوز نماید باید از آرماتورهای عرضی سه شاخه وچهارشاخه استفاده نمود حداقل قطر آرماتور عرضی 6میلیمتر می باشد اگر ارتفاع تیر از 60 سانتیمتر تجاوز کند حداقل قطرآرماتور عرضی 10میلیمتر می باشد و در هر حال نباید قطر آرماتور عرضی از 4/1 قطر بزرگترین آرماتور طولی کمتر باشد سطح مقطع کل آرماتورهای عرضی نباید از d.s 15/0 کمتر اختیار شود که در آن d عرض تیر و s فاصله تنگها می باشد.

فاصله اولین تنگ از بر تکیه گاه نباید از 5 سانتیمتر كمتر واز بیشتر باشد.

در موقع بتون ریزی تیرها باید توجه نمود که مخصوصا بتون در زیر شبکه میله گردرفته وکلیه آهن های طولی ومخصوصا آهنهای عرضی در بتون غرق شده و حداقل بتون 5/1 تا 2 سانتیمتر روی آهنها را بپوشاند این کار با ویبره کردن بتون وکوبیدن آن به راحتی میسر است. چنانچه بعد از قالب برداری مشاهده نمودیم که بعضی از نقاط میله گردهای طولی وعرضی بوسیله بتون پوشیده نشده است باید این نقاط را بوسیله ملات ماسه سیمان بپوشانیم.از پوشانیدن نقاط مذکور بوسیله گچ وخاک ویا گچ باید خودداری شود.پوشانیدن نقاط مذکور بوسیله ملات ماسه سیمان حتما باید قبل از گچ کاری انجام شود.

قبل از بستن صفحه قالب زیر تیرهای اصلی باید ارتفاعات کلیه ستونها اندازه گرفته شودو با خط تراز گردانیده شده از قبل مقایسه شده و دریک سطح واقع شود اگر اتفاقا یک یا چند ستون بلند تر باشد باید این بلندی اصلاح شده بعد بتون ریزی اصلی شروع شود زیرا در غیر اینصورت این چند سانتیمتر بلندی در داخل تیر واقع شده و از یک پارچه بودن بتون تیر جلوگیری کرده موجب ضعف تیر خواهد شد.