حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها بايد با دقت انجام شود زيرا در اثر كوچكترين بي احتياطي در موقع حمل ونقل و يا انبار كردن آنها ممكن است تيرچه شكسته ويا ترك بخورد و در موقع نصب نيز تركها مشاهده نشده ودر دراز مدت موجب خسارات جبران ناپذير بشود. در موقع حمل ونقل بهتر است از ميله گردهاي فوقاني بعنوان دستگيره استفاده شود وبهتر است كه بوسيله دو نفر كارگر دو سرتيرچه گرفته شود.بطوريكه اگر طول تيرچه را به a نمايش دهيم بايد تيرچه از محل  گرفته شود بطوريكه قسمت آزاد بين دو كارگر مساوي   باشد در موقع انبار كردن تيرچه ها بايد زير آنرا كاملا مسطح نموده وآنهارا ركنار هم  قرار دهيم آنگها روي تيرچه هاي رديف اول را حداكثر بفاصله يك متر به يك متر چوب چهارتراش قرارداده و تيرچه رديف بعد را روي آ» قرار دهيم بايد دقت شود كه كليه چهارتراش هاي هر رديف در يك محورواقع شود و فاصله تخته هاي كنار تا لبه تيرچه بيش از 20تا50 سانتيمتر نباشد.بدينطريق ميتوان حداكثر تا 6 رديف تيرچه را روي هم انبار نمود بهتراست تيرچه هاي هم طول با هم انبار شودزيرا در اين صورت در موقع استفاده از جابجايي بيهوده آن جلوگيري مي شود.

بلوكهاي مورد استفاده در سقف هاي تيرچه بلوك معمولا بتوني يا سفالي است وهيچ گونه باري را تحمل نمي نمايد و فقط بعنوان قالب مورد استفاده قرار مي گيرد. بلوك هاي سفالي از لحاظ وزن سبك تر بوده وباركمتري را به ساختمان وارد مي نمايد عرض بلوكها معمولا 40سانتيمتر بوده گاهي نيز آ»ها را تا 60 سانتيمتر هم ميسازند و ارتفاع آن تابع ضخامت سقف وبار سقف بوده وبين 20تا25 سانتيمتر است بلوك بايد طوري طرح شود كه به راحتي قابل حمل ونقل بوده وروي تيرچه قرار بگيرد.

بلوك ها داراي لبه هستند كه بوسيله آن بروي تيرچه قرار مي گيرند اگر از تيرچه با قالب سفالي استفاده ميشود بهتر است از بلوك سفالي نيز استفاده گردد زيرا به علت هم رنگ بودن مصالح بعد از سفيد كاري روي سقف ايجاد سايه نمي نمايد.