آرماتورهای تا قطر 12 میلیمتر را میتوان با دست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از 12میلیمتر بهتر است بادستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم متناسب با قطر آرماتور بوده وباید بوسیله مهندس محاسب و مهندس کارگاه تعیین گردد.

کلیه آرماتورهای ساده باید به قلاب ختم شود ولی آرماتورهای آجدار را میتوان به صورت گونیا خم نمود. سرعت خم کردن باید متناسب با درجه حرارت محیط باشد و باید با نظر مهندس کارگاه بطور تجربی تعیین شود.باید از خم کردن آرماتورها در حرارت کمتر از 5 درجه سانتیگراد خودداری نمود حتی المقدور باید از بازکردن خم های آرماتورهای شکل داده شده و مصرف آن د رمحل دیگر خودداری نمود در مواقع ضروری باید بازکردن خم ها با نظر مهندسی ناظر باشد.

با توجه به اینکه طول میله گرد که به بازار عرضه می شود 12 متر میباشد در اغلب قسمتهای ساختمانها مخصوصا در شناژها میله گردهایی با طول بیشتر مورد نیاز می باشد و همینطور قطعات باقی مانده از شاخه های بلند که بالاخره باید مصرف شود. ناگزیر از وصالی میله گردها هستیم بهتر است دقت شود حتی المقدور این وصالی به حداقل برسد یعنی در موقع برشکاری طوری اندازه ها را باهم جور کنیم که ریزش آرماتورها زیاد نباشد و در صورت اجبار این اتصالات با نظر مهندسی ناظر ر جایی باشد که تنش ها درانجا حداقل است و باید توجه شود که در یک مقطع کلیه آرماتور ها وصالی شده نباشد.اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتون آرمه اغلب بصورت پوششی بوده ویا روی هم آوردن دو قطعه انجام می شود.

این نوع اتصال برای آرماتور تا نمره 32 مجاز می باشد و آن بدین طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنار هم داده وبوسیله سیم آرماتوربندی بهمدیگر متصل می نمایند طول روی هم آمدن دوقطعه باید باندازه قید شده در نقشه باشد وچنانچه در نقشه ها قید نگردیه باشد باید بوسیله مهندس ناظر کارگاه تعیین شود این طول معمولا باندازه 40 برابر قطر میله گرد مصرفی است.

در قطعات تحت خمش وخمش توام با فشار نباید در یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد در قطعات تحت کشش وکشش توام با خمش نباید بیش از 3/1 میله گردها در یک مقطع وصله دار باشد بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است اتصالات جوشی وجوشی نوک وجوشی پهلو به پهلو واتصال جوشی با  وصله و غیره نیز انجام می شودکه از حوصله این کتاب خارج بوده وعلاقمندان می توانند به نشریه شماره 4-1900 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و یا کتاب دتیلهای ساختمانی تالیف  نگارنده همین کتاب مراجعه نمایند.