قبل از نصب تیرچه روی تیرهای اصلی باید دقت شود که ترک خوردگی ویا شکستگی در تیرچه وجود نداشته باشد کمر تیرچه را به فاصله حداکثر 5/1 متر بوسیله تیرهای چوبی نگاه دارند تا از شکم دادن آن جلوگیری بعمل آورند بهتر است تیرهای چوبی را طوری قرار دهیم تا وسط تیرچه در حدود 2 تا 2 سانتیمتر بلند تر ا زسطح تراز قرار گیرد.

این خیز بستگی به دهانه سقف داشته و بوسیله مهندس محاسب تعیین می شود که به خیز منفی سقف رایج است و با هم این خیز را اجرا کرده تا بعد از بتون ریزی در صورت افت سقف تازه تراز گردد و اگر این کار انجام نشود بعد از باز کردن وقالب ونشست سقف قوس برداشته وخراب می شود.

بتون ریزی در یک روز انجام شد شروع بتن ریزی از یک گوشه بود ابتدا داخل تیر یا پودر بتونی بتون ریزی شد و بعد روی بلوک ها را بتون ریزی کردند در زمان بتون ریزی باید دقت شودکه بتون در یک نقطه از سقف دپو نشود تا باعث فروریختن یا خراب شد سقف به علت سنگین شدن نشود بتون ریز ی باید یکپارچه انجام شود وبدون قطع شدن صورت گیرد تا یک سقف یک پارچه بدست آید در زمان بتون ریزی فقط تیر بتونی ویبره میشود ودیگر نقاط سقف ویبره نمی شود.

در زمان بتون ریزی باید دقت شود که افراد بر روی بتون هایی که تازه اجرا شده اند حرکت نداشته باشند زیرا در کارگاه های دیگر دیده شده است که بتون سقف ا جرا شده و بر روی بتون اجرا شد الواری گذاشته شده واز روی آن عبور فرغون برای حمل بتون انجام شده است که این کار بسیار اشتباه وغلط است زیرا این کار باعث می شود که بتون مورد ناظر هم زمان که گیرش اولیه خود را انجام دهد این گیرش صورت نپذیرفته وبتون بدون گیرش اولیه و خودگیری خوب به ظاهر سفت شود که این نوع گیرش بدترین نوع گیرش ونامرغوب ترین بتون در سقف است.