برای داربست  ونگهداری قالب از چوب گرد که به آن تیرچوبی هم می گویند استفاده می نمایند برای پایه ها وپشت بندها می توان از چوب سفید استفاده نمود قطر این پایه ها حداقل نباید از 10سانتیمتر کمتر باشد این پایه ها تا ارتفاع  4متر می باید یکپارچه بوده و از 4متر بالا می تواند وصله دار باشد ولی نسبت پایه ها ی وصله دار به تعداد کل پایه ها نباید از 3/1 تجاوز کند. اگر اتصال دو قطعه چوب بهم بوسیله لوله انجام می شود حداقل طول این لوله باید60سانتیمتر بوده وقطر داخلی آن یک سانتیمتر از قطر چوب بیشتر باشد. بطوریکه نصف طول لوله در هر قطعه چوب قرارگیرد ضمنا اتصال باید بوسیله چهارپیچ ومهره حداقل به قطر 10میلیمتر( دوپیچ روی هر قطعه) تکمیل گردد.

 

وصله نباید در وسط پایه قرار گیرد.پایه ها تا ارتفاع 4 متر حداقل در یک ردیف باید به وسیله تسمه های چوبی بصورت چپ وراست بهم کلاف شود از ارتفاع 3 متربه بالا به ازا هر دومتر یک ردیف کلاف اضافی ضروری می باشد پایه ها که وزن اصلی قالب و بتون را به زمین منتقل می نماید باید باندازه کافی محکم بوده و فاصله قراردادن آنها طوری باشد که در موقع بتون ریزی قالب ها تغییر شکل ندهند زیرا همانطوریکه قبلا نیز توضیح داده شد تغیر شکل قالب موجب تغییر شکل اجزا اصلی ساختمان گشته و ممکن است در اثر این تغییر شکلها در تنش های محاسبه شده تغییر پیدا شده وموجب تشدید ممانها گشته و ساختمان بکلی ویران شود.

در هر حال فاصله پایه ها از همدیگر نبایداز 80سانتیمتر تجاوز نماید.

-قالب بندی پی ها: در ساختمانهای کوچک که بیشتر مورد نظر این کتاب می باشد معمولا برای قالب بندی پی ها از آجر استفاده می کنند. بدین طریق که بعد از خاکبرداری وتعیین محورها اندازه پی ها را با آجر چیده وبعد شناژها را نیز به آن متصل می نمایند ضخامت این آجر چینی حتی می تواند 10 سانتیمتر هم باشد بهتر است برای این آجر چینی از ملات گل استفاده شود زیرا در اینصورت بعد از سخت شدن بتون می توان آجرها را برداشته ومجددا استفاده نمود ولی در این طریق(دیوار 10سانتیمتری وملات گل) ممکن است در موقع بتن ریی دیوارهای قالب تحمل وزن بتون را ننموده واز همدیگر متلاشی شود که در این صورت می باید قبل از بتون ریزی پشت کلیه قابها با خاک و یا آجر ویا مصالح دیگر بسته شود بطوریکه بخوبی بتواند تحمل وزن بتون را بنماید. مشکل اساسی در این نوع قالب بندی آنست که آجر آب بتون مجاور خود را مکیده و آنرا خشک نموده و فعل وانفعالات شیمیایی را در آن متوقف می نماید و در نتیجه حداقل به ضخامت 5 سانتیمتر بتون مجاور خود را فاسد می کند برای جلوگیری از این کار بهتر است که رویه آجر با یک ورقه نایلون پوشانیده شود تا آجر وبتون مستقیما در تماس نباشند مزیت دیگر این ورقه نایلون آنست که بعداز سخت شدن بتون آجرها براحتی از قالب جدا شده ومیتواند در محلهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. بهیچ وجه نباید تصور نمود که قبل از بتن ریزی می توان دیواره های قالب آجری را با پاشیدن آب سیراب نموده بطوریکه آجرها آب بتن رانمکند زیرا اولا با پاشیدن آب آجر کاملا سیراب نمی شود و د رثانی مقدار زیادی آب در قالب جمع شده که خارج کردن آن قالب بسیار مشکل وحتی غیرممکن می باشد و این آب داخلی پی جای بتون را گرفته و موجب پوکی قطعه می شود.در ساختمانهای بزرگ قالب پی ها را با تخته هایی که نوع آن د ربالا ذکر شد تهیه می نمایند بدینطریق که ارتفاع پی ها را که روی نقشه مشخص می باشد تعیین نموده و با کنار هم قراردادن تخته ها به همان اندازه واتصال آنها بیکدیگر بوسیه چوب های چهارتراش قالب پی و یا هر قسمت دیگر را می سازند باید توجه داشت که تخته ها باید آنچنان بیکدیگر متصل باشد که بخوبی بتواند وزن بتونه وضربه ها وارتعاشات بوجود آمده وسیله ویبراتور راتحمل نماید مخصوصا د رمورد شناژها باید تخته ها را از بالا به وسیله قطعات چوب چهارتراش به یکدیگر متصل نمود.

تخته ها باید طوری درزبندی شوند که شیره بتن ازآنها خارج نشود