دانه های شن وماسه باید از لحاظ ریزی و درشتی طوری انتخاب گردد که دانه های ریز تر فضای خالی بین دانه های درشت تر را پرنموده و جسمی توپر ومحکم با وزن مخصوص بیشتر بدست  آید. برای این منظور باید بدانیم دریک انبار شن وماسه که بزرگی دانه های آن بین 5 میلیمتر تا 35 میلیمتر می باشد چنددرصد مخلوط بین 5و10 میلیمتر بوده و چند درصد بین 10و15 و همچنین چنددرصد بین 15و20وبالاخره چند درصد بین 20تا35 میلیمتر می باشد برای تعیین این اندازه ها وزن معینی از مخلوطرا روی یک سری الک استاندارد شده با بزرگی سوراخهای متفاوت میریزند بزرگی سوراخهای الکها به ترتیب از بالا به پایین تقریبا عبارت است از نمره 4- نمره 8- نمره 16-نمره 30- نمره 50- نمره 100- این الک ها را روی دستگاه لرزانی (ویبراتور) قرار داده ودستگاه را درمدت زمانی معین شده به ارتعاش در میاورند وزن مانده روی هر الک را اندازه گرفته ودرصد وزن آن دانه را نسبت به وزن کل محاسبه می نمایند وباتکرار عمل وآزمایش چند نمونه مختلف درصد دانه ها را در کل انبار شن وماسه محاسبه می نمایندو آنگاه این درصدها را روی محور مختصات می برند در این محورها معمولا محور طولها قطر الک ومحور عرضها درصد مواد عبور کرده ازآن  الک می باشد و بدین ترتیب منحنی دانه بندی شن و ماسه موجود را بدست اورده وآنرا با منحنی استاندارد شده مقایسه نموده وبه کیفیت انبار شن وماسه قابل دسترسی در کارگاه پی می برند ودر صورت لزوم با افزودن دانه معینی انبار شن وماسه را اصلاح می نمایند.

بعضی از آئین نامه ها حدبالایی وپایین برای درجه بندی تعیین می نمایند واین حدود را بوسیله منحنی هایی نشان میدهند و مقرر می دارند که منحنی بدست آمده از شن وماسه موجود می باید بین دو منحنی فوق قرار گیرد.

بطور کلی هر مملکتی  که در مورد بتن وشن وماسه مطالعاتی دارد. منحنی دانه بندی مخصوصی را پیشنهاد می نمایند که البته این منحنی با توجه به شن وماسه رودخانه های همان مملکت ارائه شده است و کمتر مورد استفاده شن وماسه رودخانه ای ممالک دیگر قرار می گیرد ولی بهترین راه برای تعیین دانه بندی در یک کارگاه بزرگ مطالعات آزمایشگاهی می باشند که با مقدار سیمان ثابت ودانه های مختلف مکعب های بتنی متفاوت تهیه نموده و مقاومت 28 روزه هر مکعب را اندازه گرفته واز این راه بهترین دانه بندی را انتخاب می نمایند. با توجه به اینکه تغییر دانه بندی شن وماسه یک ناحیه کاری دشوار و پرهزینه و یا شاید غیرممکن می باشد لذا حتی المقدور می باید به نتایج آزمایشگاهی توجه داشته و مبنای محاسبات را بر نتایج آزمایشگاهی متکی نمود.