آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

2- در صورتی که از آجرهای باقی مانده از زلزله استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف (رج) تنها در صورت نیاز از یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف (رج) استفاده شود.

ساختمانهاي بتني :

ساختمان بتني ساختماني است كه براي اسكلت اصلي آن از بتن آرمه (سيمان، شن،ماسه وفولادبصورت ميلگردساده ويا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمانهاي بتني سقفها بوسيله دالهاي بتني پوشيده مي شود ، ويا از سقفهاي تيرچه وبلوك ويا ساير سقفهاي پيش ساخته استفاده مي گردد . وبراي ديوارهاي جداكننده (پارتيشن ها) ممكن است از انواع آجر مانند سفال تيغه اي ، آجر ماشيني سوراخ دار، آجر معمولي كوره اي ويا تيغه گچي ويا چوب استفاده شده وممكن است از ديوار بتن آرمه هم استفاده شود درهر حال در اين نوع ساختمانها شاهتيرها وستونها از بتن آرمه (بتن مسلح) ساخته مي شود .

 ساختمانهاي فلزي :

در اين نوع ساختمانها براي ساختن ستونها وپلها از پروفيلهاي فولادي استفاده مي شود . در ايران معمولا” ستونها را از تير آهن هاي I دوبل ويا بال پهن هاي تكي (آهنهاي هاش) استفاده مي نمايندومعمولا” دوقطعه را بوسيله جوش به همديگر متصل مي نمايند.سقف اين نوع ساختمانها ممكن است تيرآهن وطاق ضربي باشد ويا از انواع سقفهاي ديگر از قبيل تيرچه بلوك و… استفاده گردد . براي پارتيشن ها مي توان مانند ساختمانهاي بتوني از انواع آجر ويا قطعات گچي ويا چوب يا سفالهاي تيغه اي استفاده نمود .درهر حال جداكننده ها مي بايد از مصالح سبك انتخاب شوند . در بعضي از ممالك برخلاف مملكت ما براي اتصال قطعات از جوش استفاده نكرده بلكه بيشتر از پيچ وپرچ استفاده مي نمايند وبراي ستونها مي توان به جاي تيرآهن از نبشي ويا ناوداني استفاده نمود .

 ساختمانهاي آجري :

ساختمانهاي كوچك كه از چهار طبقه تجاوز نمي نمايد مي توان از اين نوع ساختمان استفاده نمود .اسكلت اصلي      اين نوع ساختمانها آجري بوده وبراي ساختن سقف ها در ايران معمولا”از پروفيلهاي I  وآجر بصورت طاق ضربي استفاده مي گردد . ويا از سقف تيرچه وبلوك استفاده مي شود . در اين نوع ساختمانها براي مقابله با نيروهاي جانبي مانند زلزله بايد حتما” از شناژهاي روي كرسي چيني وزير سقف ها استفاده شود .در ساختمانهاي آجري معمولا” ديوارهاي حمال در طبقات مختلف روي هم قرار مي گيرند واغلب پارتيشنها نيز همين ديوارهاي حمال مي باشند . حداقل عرض ديوارهاي حمال نبايد از 35 سانتي متر كمتر باشد .

 ساختمانهاي خشتي وگلي :

اين نوع ساختمانها در شهرها بعلت گراني زمين كمتر ساخته مي شود وبيشتر در روستاهاي دور كه دسترسي به مصالح ساختماني مشكل تر است مورد استفاده قرار مي گيرد .

اسكلت اصلي اين نوع ساختمانها از خشت خام وگل مي باشد وتعداد طبقات آن از يك طبقه تجاوز نمي كند ودرمقابل نيروهاي جانبي مخصوصا” زلزله به هيچ وجه مقاومت نمي نمايند . بايد از ساختن اين نوع ساختمانها مخصوصا”در مملكت ما كه از مناطق زلزله خيز دنيا مي باشد جدا” جلوگيري بعمل آيد .

بجز انواع فوق ساختمانهاي ديگري مثل ساختمانهاي چوبي وسنگي در مناطق جنگلي وكوهستاني به سبب دسترسي به مصالح فوق مورد استفاده قرار مي گيرند .