تیرچه سازان بعد از اماده کردن تمام مراحل ساخت تیرچه بتون مصرفی را ساختند که این کار را در چند شبکه به صورت زیر انجام دادند.

  • ابتدا بشکه را تا وسط بشکه پر از آب کردند.
  • ماسه شکسته وریز را به تعداد لازم درداخل بشکه ریخته و با یک بیل شروع به مخروط کردن کردند.
  • سیمان مورد نظر را کم کم داخل بشکه ریخته ویک نفر همزمان مشغول مخروط کردن موارد فوق که همراه سیمان به این مواد اضافه می شد میلگرد تا زمانی که بتون مورد نظر دستگاه نظارت تهیه شود و بعد از تهیه بتون که نباید نه زیاد سفت و نه زیاد شل باشد بتون ریزی تیرچه ها آغاز شد هم زمان با بتون ریزی به وسیله میلگردی که به خرپای تیرچه زده می شد عمل ویبره کردن تیرچه ها به انجام می رسید.

بعد از بتون ریزی تیرچه ها شروع به آب دادن به آنها کردند و فردای آن روز مقدار آبی که به تیرچه ها داده می شد اضافه شد تا مقداری که سطح تیرچه در تمام طول روز همواره خیس می ماند وبعد از اجرای تمام تیرچه ها وخشک شدن آنها پس از آب دادن فراوان آماده استفاده گردید که دستگاه نظارت استفاده از تیرچه ها را پس در یک هفته در زمان ساخت آنها صادر کرد که نکته مهمی است چون دیده می شود که در بسیاری از کارگاه ها در زمان کوتاهی پس از ساخت یا حتی قبل از خشک شدن تیرچه اقدام به استفاده از آن می کنند که بسیار اشتباه است وممکن است تیرچه ای خشک نشده است در زمان حمل ونقل ترک ویا شکسته شودکه همین مسئله باعث می شود که تیرچه مورد نظر غیرقابل استفاده شود.

قبلا توضیح داده شد که برای ساخت تیر بتونی بعد از کف بندی واجرای میلگرد اصلی وخاموتها وبستن آنها با سیم آرماتوربندی طبق نقشه مورد نظر نوبت 5قالب بندی تیر می رسد که برای اجرای آویز سقف از چوبهای 10 سانتیمتر استفاده شد همانطور که می دانید ضخامت سقف تیرچه بلوک 30سانتی متر است در حالی که ضخامت تیر بتونی با 40سانتی متر پس اختلاف سقف و تیر بتونی 10 سانتیمتر است که این فاصله را آویز سقف می گویند که برای آن از چوبهای با ارتفاع 10 سانتیمتر استفاده شد که طول انها هم به اندازه طول تیرها بود اجرا شد.

البته قابل توجه است که بین میلگردهای طولی تیرها و کف بند همان تیر برای اجرای کار وبتونی از سنگهای 3 یا 4 سانتیمتر استفاده شد تا میلگردها به کف بند نچسبد تا بعد از بتون ریزی بدون کاوروبعد از برداشتن قالب بتونی میلگردها مشخص شود.