همانطوریکه در قسمتهای قبل گفتیم سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یادال بتونی ریخته شده در محل ویا دال بتونی پیش ساخته.

اجزا تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک

1-تیرچه

2-بلوک

3-میله گرد ممان منفی

4-میله گرد حرارتی

5-کلاف عرضی

6-قلاب اتصال

7-بتون

-تیرچه:

متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه وعرضه می گردد.

تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می باشند خرپا از سه قسمت تشکیل می شود.

1-میله گردهای کف خرپا می باشد که تعداد وقطر آن طبق محاسبه بدست می اید. وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میله گرد ساده یا آجدار کاملامطابق نقشه باشد کلیه ممانهای مثبت تیرچه وسیله همین میله گردها تحمل می شود با توجه به اینکه اغلب مهندسین محاسب برای صرفه جویی طول یک یا چند میله گرد را کوتاه تر تعیین می نمایند این میله گرد ها باید درست در وسط طول تیرچه محل مان مثبت بحرانی قرار گیرد .برای اینکه این میله گردها در موقع بتون ریزی جابجا نشودبهتر است آنها را بوسیله یک یاچندمیله گرد عرضی بهمدیگر جوش بدهیم.

2-میله گرد فوقانی خرپا که ازمیله گرد 8یا 10 ویا 12آجردار بوده وداخل بتون سقف ومیله گردهای حرارتی قرار می گیرد.

3-آنگاه میله گرد مارپیچ یا میله گردمهاری خرپا است که میله گرد کف را به میله گرد فوقانی متصل می نماید. خرپای بعضی از تیرچه ها از ورق یا تواما از ورق و میله گرد میباشد ولی متدولترین نوع خرپا از میله گرد ساخته میشود این خرپا را در داخل قالب فلزی ویا سفالی قرار می دهند آنگاه بتونی 400 یا 450 کیلوگرم سیمان و مصالح سنگی ریز دانه تهیه نموده وقالب را که در حدود 10 سانتیمتر پهنا و 4 سانتیمتر ارتفاع دارد از این بتون پر کرده و بوسیله میز لرزان آنرا ویبره می نمایند. اگر قالب فلزی

باشد بعد از سخت شدن بتون آن را از قالب جدا کرده وچند روزی در حوضچه های آب قرار داده آنگاه به بازار عرضه می کنند ولی اگر قالب سفالی باشد این قالب همیشه همراه تیرچه خواهد بود. در هر حال چه قالب سفالی وچه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه های آب قرار گیرد.

اگر از قالب سفالي استفاده ميشود بهتر است قبل از بتون ريزي آنرا در حوضچه هاي آب قرارداده تا كاملا زنجاب شود زيرا در غيراينصورت آب بتون مجاورخود را مكيده وآنرا پوك مي نمايد. در موقع بتون ريزي تيرچه بهتر است خرپا را قدري در محل خود جابجا كنيم تا مطمئن شويم كه كليه ميله گردهاي تحتناني آن داخل بتون واقع شده و كاملا در بتون غرق مي باشد.بعضي از تيرچه هاي بتوني پيش تنيده مي باشد كه معمولا داراي مقطعي سپري شكل بوده و فاقدميله گرد فوقاني وهمچنين ميله گرد مارپيچ مي باشد.

ميله گردهاي تحتاني اين نوع تيرچه ها را قبل از بتون ريزي با روش خاص ووسائل مخصوص كشيده آنگاه بتون ريزي مي نمايند وتا سخت شدن كامل بتن آنرا در حال كشش نگاه مي دارند. به اين نوع تيرچه ها اصطلاحا تيرچه بتوني پيش تنيده مي گويند.