سیمان واژه لاتینی که از کلمه caementunویا caedimentum    گرفته شده ومعنی آن خرده سنگ می باشد.

سیمان ماده چسبنده است به رنگ خاکستری که در مجاورت اب ودر مجاورت هوا وبعضی از انواع آن بدون مجاورت هوا در اثر فعل وانفعالات پیچیده شیمیایی سخت گشته وقطعات خرده سنگ مجاور خود را بیکدیگر می چسباند. تاریخچه کشف ومصرف سیمان از بحث این کتاب خارج می باشد و فقط به این اکتفا می شود که برای اولین بار سیمان پرتلند وسیله شخصی در انگلستان کشف گردید وچون رنگ آن بعد از خشک شدن به رنگ سنگهای ساحلی جزیره پرتلند بود بنام سیمان پرتلند معروف گردید. سیمان پرتلند رایج ترین نوع سیمان مصرفی در دنیا است.

سیمان پرتلند تشکیل شده است از حدود 65 درصد آهک به فرمول Cao وحدود 20درصد سیلیس به فرمول SiO2 حدود 6 درصداکسیدآلومینیوم به فرمول Al203 وحدود 4 درصد اکسید منیزیم به فرمول MgO و3درصد انیدرید سولفوریک به فرمول SO3 ودو سه درصد نیز مواد دیگر که فرمول ونسبت دقیق این مواد در کارخانه های مختلف متفاوت است. این مواد را به نسبت های معین مخلوط نموده و به دو طریق خشک ویا تر کوره های سیمان پزی بوه وآنرا می پزند طریقه خشک آن بدینگونه است که مواد خام را با آسیاب های ساچمه ای خرد کرده و آنرا در سیلوها مخصوص انبار نموده و از این مواد که درشتی دانه های ان تقریبا در حدود 09/0 میلیمتر می باشد. نمونه برداری نموده وپس از ازمایش مواد کسر یا اضافه آنرا اصلاح نموده آنگاه آنرا به کوره سیمان پزی برده ومی پزند.در این مرحله هر قدر دانه ها ریزتر باشد بهتر است زیرا سطح مخصوص دانه های ریزتر بیشتر می باشد در نتیجه سطح آن بیشتر با حرارت در تماس بوده وسریعتر حرارت جذب می نماید و زمان پخت کاهش می یابد.

در طریقه مواد را در آسیابهای ساچمه ای خرد کرده و با افزودن آب آنرا بصورت لجن در میاورند آنگاه این لجن را که آب آن د رحدود 40درصد وزن دانه ها می باشد در سیلوها بزرگی انبار نموده و پس از اصلاح مواد متشکله آنرا به کوره سیمان پزی می برند.