پختن سیمان یعنی ایجاد فعل وانفعالات شیمیایی بوسیله حرارت بین مواد متشکله آن تا مواد بصورت دانه هایی به درشتی فندق دراید به این دانه ها که در حرارت عرق کردن تشکیل می شود در اصطلاح سیمان پزی کلینگر می گویند. مخلوط شدن وهمگن بودن موادمتشکله سیمان همچنین ریزی دانه های آن از مهمترین مراحل پخت سیمان بوده این دو موضوع در مرغوبیت سیمان نهایت اهمیت را دارا میباشد.

اغلب کوره های سیمان پزی استوانه خفته گردنده است که با شیبی در حدود 4 درصد حول محور خود می گردد این استوانه در حدود 100 متر وقطر آن در حدود 4متر می باشد. حرارت این کوره ها که بوسیله گاز ویاگرد ذغال یا نفت تامین می شود تاحدود 1500 درجه میرسد که این حرارت در ابتدای کوره در حدود 100 درجه بوده و در اواسط کوره به 1500 درجه می رسد در ابتدای کوره د رحرارت 100درجه مواد خام خشک یا تر واردشده ودر این حرارت اب فیزیکی مواد تبخیر می شود وبا توجه به شیب کوره وگردنده بودن آن مواد خودبخود به جلو رانده شده ودر حرارت 300 درجه گاز  co2 متصاعد می شود ودر گرمای 500 درجه مواد آب شیمیایی خود را از دست می دهند و درحرارت 600 درجه سنگ آهک به co2 و cao .رس وسیلیس وسنگ آهن به sio2 و Al203 و fe203 تجزیه می گردند و تا گرمای 800 درجه به کندی کار اصی سیمان پزی که ترکیب آهک وسیلیس ورس می باشد انجام می گردد و به تدریج که حرارت زیاد می شود عمل ترکیب شدت یافته و در گرمای 1500 درجه کلیه مواد خام کوره به مواد چهارگانه (3CaO,Al203),(2Cao,sio2),(2cao,sio2) ,(4cao,Al203) که به حرف اختصاری زیر نشان داده می شود تبدیل می گردد.

(C3A,C2S,C3s,C4AF)

در این حرارت مواد به مرز عرق کردن رسیده ودانه های ریز به همدیگر چسبیده تولید دانه هایی به بزرگی فندق( بقطر حدود 20میلیمتر) به رنگ قهوه ای روشن می نماید که بنام کلینگر مشهور است تشکیل کلینگر آخرین مرحله پخت سیمان می باشد این دانه ها را از کوره خارج کرده و به روی آن هوای سرد میدهند تا خنک شود این هوا را که  از خنک کردن کلینگر دارای حرارتی در حدود 1000 تا 1200 درجه سانتیگراد است برای صرفه جویی در مصرف سوخت به اول کوره گردنده بوده و از آن برای خشک کردن وگرم کردن خوراک کوره استفاده می نمایند. کیلنگر ها را انبار نموده ودر موقع لزوم آنرا آسیاب نموده وبا اضافه کردن حدود 5/2 تا 2 درصد سنگ گچ جهت مصرف به بازار عرضه می نمایند آسیاب کردن کلینگر از مراحل مهم تولید سیمان می باشد در شرایط مساوی هر قدر دانه های سیمان ریزتر باشد سیمان مرغوبتر است قطر دانه های سیمان معمولی پرتلند بین 2تا8میکرون می باشد(002/0 تا 008/0 میلیمتر)