در مورد سقف ساختمانهای بتونی آنچه که در ایران معمول است اغلب تیرچه بلوک می باشد.گاهی نیز از دال بتونی پیش ساخته ویا بتون ریخته شده در محل استفاده می نمایند در مورد دال بتونی پیش ساخته احتیاج به قالب بندی نیست زیرا کارخانه سازنده با توجه به دهانه و بارهای مرده و زنده دالهای مورد لزوم را به عرض حدود یک متر ریخته و یا جرثقیل در محل روی تیرهای اصلی که قبلا ریخته شده در محل وسقفهای تیرچه بلوک برای هر کدام احتیاج به قالب بندی مخصوصی می باشد برای سقفهای بتونی که احتیاج به قالب بندی مخصوص می باشد برای سقفهای بتونی که احتیاج به قالب بندی مفصل تر و محکم تر دارد معمولا از بهم میخ کردن تخته ها و تشکیل صفحه به ابعاد مورد نیاز استفاده می کنند که این تخته ها را روی داربست های چوبی قرارداده آنگاه شبکه های فلزی آرماتوربندی را روی آن قرار می دهند و بتن ریزی می نمایند در مورد داربست سقف وتیرهای اصلی در طبقه هم کف که پایه های چوبی روی زمین قرار می گیرد وحتی ممکن ست که این پایه ها روی خاک دستی واقع شود در اثر وزن بتن که به پایه ها منتقل می شود این پایه ها نشست کرده و تیر بتونی ویا سقف از جای خود حرکت نموده و از ترازخارج و در نتیجه شکم بر میدارد برای جلوگیری از این مطلب باید حتما زیر این پایه ها تخته هایی به ضخامت 4تا5 سانتیمتر و بعرض حدود 20 سانتیمتر و به طول حدود 4متر قرارداد تا فشار وارده از تیر یا سقف در اثر وزن بتن نقطه ای نبوده وبه سطح منتقل شده وخطر نشست پایه ها را کمتر بنماید تا خطر هر گونه جابجایی پایه بحداقل برسد.بوسیله همین گروه ها تراز تیر و یا سقف را نیز تکمیل می نمایند زیرا هر قدر گوه به داخل برود پایه ها در سطح بالاتری قرار می گیرد گوه باید از چوب سخت مانند بلوط یا گردو باشد و بوسیله یک عدد میخ 5/7 سانتیمتر تثبیت شود حداکثر شیب گوه یک به چهار می باشد و حداقل ضخامت انتهای باریک آن یک سانتیمتر است وحداقل عرض آن مساوی تیری است که روی آن قرار می گیرد.گذاشتن پایه روی آجر خشکه مجاز نیست.

گوه قطعه چوب کلفت با سطح شیب دار است که در قالب بندی ساختمان های بتونی زیر تیرهای چوبی قرار میدهند.

برای پایه های داربست بعضی از لوله های فلزی استفاده می کنند که بوسیله اهرمی بالا وپایین می رود و به آن اصطلاحا جک می گویند . در ساختمانهای سری سازی برای سقف ها از قالب فلزی استفاده می نمایند و آن بصورت میزی است که بلندی پایه های آن باندازه ارتفاع هر طبقه می باشد و بعد از ریختن ستونها میزها را در محل خود قرار داده و به آرماتوربندی وبتون ریزی اقدام می نمایند.

در مورد سقفهای تیرچه بلوک احتیاج به بستن تمام سقف با تخته نیست فقط باید کمر تیرچه ها به فاصله های به حدود 5/1 تا 2متر بسته شود تا ازشکم دادن آنها جلوگیری شود برای داربست سقفهای تیرچه بلوک نیز باید همان مطالبی که د رمورد سقفهای بتونی گفته شد رعایت گردد در قسمت سقف تیرچه بلوک در این مورد توضیح داده خواهد شد.