همانطوریکه قبلا توضیح داده شد در کارگاههای ساختمان بتونی سه کارگاه وجود دارد که هم زمان به کار خود ادامه می دهند این سه کارگاه عبارتند از کارگاههای بتن سازی-آرماتوربندی وقالب بندی از آنجا که بتن قبل از سخت شدن روان می باشد لذا برای شکل دادن به آن احتیاج به قالب داریم.قالبهایی که برای بتن ساخته می شود اغلب چوبی می باشد برا کارهای سری سازی از قالبهای فلزی نیز استفاده می شود.

قالبها و داربستهای زیر آن علاوه بر شکل دادن به بتن وزن آنرا نیز تا زمان سخت شدن تحمل می نمایند.بدین لحاظ اگر در اجرای آن دقت کافی نشود ممکن است درموقع بتن ریزی واژگون شده موجب خسارت شود درساختمانهای بزرگ برای قالب بندی نیز باید محاسبه انجام گرفته ونقشه اجرایی تهیه گردد ولی در ساختمانهای کوچک بعلت کمی حجم بتن احتیاج به محاسبه وتهیه نقشه برای قالب بندی وداربست آن ندارد.

شکل قطعات بتونی با اندازه آنها که باید ریخته شود باید قالب تهیه شود.

تخته وچوبی که برای قالب بندی مصرف میشود باید کاملا خشک بوده ودربرابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل  بتن گشته ودرشکل تیرها وستونها وهمچنین ممانهای وارده برانها موثر می باشد در ایران معمولا از تخته ای که به نام چوب روسی معروف می باشد برای قالب بندی استفاده می نمایند.

این تخته ها باید باندازه کافی نرم باشد تا در موقع نجاری دچار اشکال نشویم و از طرفی باید آنچنان محکم باشد که بتواند وزن بتون وآرماتورها وکارگران بتن ریزی و وسائل بتن ریزی از قبیل چرخ دستی-ویبراتور وغیره را بخوبی تحمل نماید.

تخته هایی که برای قالب بندی مصرف می شوند باید از نوع چوبهای صمغدار (کاج وصنوبر) یا جنگلی و یا مشابه باشد و مصرف چوب سفید جز برای قالب شالوده و یا قالب بتون های بدون آرماتور مجاز نیست و داربست باید باندازه کافی انعطاف ناپذیر باشد بطوریکه بعد از ریختن بتن تغییر شکل ندهد. ضخامت تخته های مورد مصرف در مورد ستونها وکف تیرها حداقل 3 سانتیمتر وضخامت تخته های گونه تیرها وقالب دالها حداقل 2 سانتیمتر می باشد وپهنای تخته های متناسب با ابعاد قطعه ای می باشد ک قالب برای آن ساخته می شود مثلا برای تیری به پهنای 30 سانتیمتر باید از دو عددتخته به پهنای 15سانتیمتر استفاده نمود. ولی معمولا در قالب بندی از تخته هایی به پهنای 15تا20 سانتیمتر و طول 4 متر استفاده می نمایند معمولا سطح تماس بتون وتخته قالب بندی را بوسیله روغن های معدنی خنثی شده (بدون اسید وقلیا)چرب می نمایند در هر حال بایداز روغنی استفاده نمود که د رواکنشهای شیمیایی سیمان دخالت نداشته باشد.

مالیدن روغن به روی قالب بدان علت است که اولا تخته که در ابتدا کاملا خشک است آب بتون مجاور خود را نمکیده وموجب فساد بتون نشود ودر ثانی در موقع باز کردن قالب تخته ها به راحتی از بتن جدا شوند ودر صورت مناسب بودن برای قالب بندی می توان مورد استفاده قرار گیرند زیرا از یک قطعه تخته برای چندین بار قالب بندی می توان استفاده نمود دربرآورد هزینه ساختمان معمولا 3/1 قیمت تخته را برای هر بار قالب بندی منظور می نمایند ولی عملا از یک تخته بیش از 5الی 6بارنیز میتوان استفاده کرد.در موقع مالیدن روغن باید کاملا دقت نمودکه آرماتورها به روغن آغشته نشود زیرا در این صورت روغن مانع چسبیدن بتن به دور میله گرد گردیده و جسم یکپارچه تشکیل نداده وبتن آرماتور هریک به تنهایی کار می کنند و موجب ضعف در همگن بودن فولاد وبتون می گردد. زیرا فرض بر این است که فولاد وبتون یکپارچه بوده وتنشها وکرنشهای آنها مساوی است برای بهم بستن تخته ها به همدیگر از چوبهایی که در اصطلاح قالب بندی به آن چهارتراش می گویند استفاده می شود.کوچکترین بعد مقطع این چهارتراشها که به آن پشت بند هم می گویند نباید از 8سانتیمتر کمتر باشد.