اغلب ستونها بصورت چهارضعلی(مربع یا مستطیل) می باشند وگاهی نیز ممکن است ارشیتکت ساختمان از نظر زیبایی مقاطع دیگری را ازجمله –بیضی وغیره پیشنهاد نماید برای قالب بندی ستونها ابتدا ابعاد ستون را از روی نقشه تعیین نموده ودو ضلع قالب را بهمان میزان از تخته های مناسب بریده وبه چوبهای چهارتراش که به آن پشت بند می گویند میخ می نمایند.باتوجه به اینکه در قالب ستونها دوضلع مقابل داخل دو ضلع دیگر قرار می گیرند در نتیجه پهنای دو ضلع دیگر قالب باید باندازه کلفتی تخته از ابعاد قیدشده در نقشه بیشتر باشد تا ازداخل ابعاد مورد نظر را بما بدهد.

باید توجه نمود که پشت بندهای اضلاع مقابل اولا در حدود10الی15 سانتی متر از پهنای قالب بیشتر باشد در ثانی پشت بندهای اضلاع مقابل درست مقابل همدیگرقرار بگیرد تا در موقع اتصال چهار ضلع ستون بیکدیگر با بستن سیم نجاری به این زایده ها امکان اتصال آنها بیکدیگر به سهولت انجام پذیر باشد.حداکثر فاصله این پشت بندها از همدیگر نباید از 80سانتیمتر تجاوز نماید این پشت بندها باید بوسیله میله گرد ومهره یا سیم نجاری بهم اتصال پیدا کند.

در مورد ستونها معمولا به محض آنکه بتن حالت روانی خود را از دست بدهد وبتواند شکل هندسی خود را حفظ کند قالب آنرا باز می کنند واین در حدود 48 ساعت بعد از بتون ریزی می باشد در موقع باز کردن قالب توجه شود که قالب را با احتیاط طوری جدا نمایند که گوشه های تیز ستون خراب نشود برای جلوگیری از اینکار بهتر است در گوشه های قالب فتیله هایی مثلثی شکل نصب نمایند تا در داخل قالب پخی هایی ایجاد گردد تا بتون ریخته شده در قالب تیز گوشه نبوده و در نتیجه شکننده نباشد. قالب ستون باید حتما بعد از 48 ساعت باز شود زیرا در غیر اینصورت آب دادن به بتون به راحتی میسر نیست وممکن است بتون خشک شده و بسوزد.

باید توجه نمود که در موقع نصب قالب ستونها باید کاملا شاقولی نصب شود زیرا اگر کاملا شاقول نباشد بارهای وارده محوری نبوده وممانهای محاسبه نشده در آن بوجود آمده وموجب تخریب ساختمان می گردد. صفحات قالب باید کاملا صاف وبدون ناهمواری باشد تا ابعاد ستون در تمام طول آن یکنواخت باشد.

حداقل ضخامت تخته مورد استفاده برای قالب بند ستونها 3 سانتیمتر می باشد باید در پای هر ستون سوراخی به ابعاد 10*10 سانتیمتر تعبیه گردد تا تراشه های چوب ومواد اضافی را از انجا خارج نموده و در موقع بتن ریزی آن سوراخ را مسدود نمود.تثبیت موقعیت ستون باید تنها بوسیله تیرهای چوبی که درچهار جهت در پای ستون روی کف قرارداده شده انجام گیرد وریختن بتن به ابعاد ستون برای تثبیت آن بهیچوجه مجاز نیست قالب بندی هر ستون باید مستقیما دارای ایستایی کافی باشد و تکیه دادن قالب بندی یا داربست آن به ستونهای مجاور مجاز نیست.