در اغلب موارد بتون تیرهای اصلی وسقف یکپارچه ریخته می شود وآرماتورهای سقف وتیرهای اصلی بیکدیگر متصل می باشد. اگر ضخامت تیرهای اصلی از سقف بیشتر باشد اغلب این تفاوت ضخامت را از پایین منظور نموده و آنگاه آنرا با سقف کاذب اصلاح می نمایند و اگاهی نیز به این تفاوت ضخامت را از بالا منظور نموده برای هم سطح کردن کف وفرش نمودن اطاقها این اختلاف ارتفاع را با بتون سبک پر می نمایند.

در مورد اول تیرهای اصلی از دو قسمت تشکیل می شود که این دو قسمت عبارتند از کف و گونه های چپ و راست ولی اگر ضخامت تیرهای اصلی وسقف مساوی باشد ویا اختلاف ضخامت در بالا منظور شود در نتیجه تیرهای اصلی فقط احتیاج به کف دارد وساختن قالب آن بدین طریق است که پایه هایی با کلاهک مطابق شکل به تعداد لازم بین دو ستون قرارداده و

 

کف تیراصلی را به پهنای تعیین شده در نقشه که از قبل ساخته شده است روی این پایه ها نصب می نمایند و به آن میخ می کنند تعداد این پایه ها باید آنقد رباشد که بخوبی بتواند وزن آرماتور وبتن کارگران ووسائل بتن ریزی را تحمل نماید.معمولا هر قدر تخته قالب بندی نازکتر باشد باید فاصله پایه ها کمتر باشد تا بتواند بارهای وارده را تحمل نماید. در مورد ایستایی قالب و باربری آن بهتر است در هر مورد از نظرات مهندس محاسب ومهندس ناظر کارگاه استفاده شود. در هر حال فاصله این پایه ها نباید از 80سانتیمتر تجاوز نماید.باید کاملا دقت شود که کلیه قسمتهای تیر در یک تراز باشد در ساختمانهای مهم و کارگاههای بزرگ برای تراز کردن تیرها از دوربین نقشه برداری استفاده می نمایند و در هر مورد ابتدا وانتها ونقاط مختلف وسط تیررا بوسیله دوربین قرائت نموده واختلافات را اصلاح می نمایند ولی در ساختمانهای کوچک که به دوربین دسترسی نیست بوسیله شیلنگ تراز ارتفاع معینی را روی تمام ستونها علامت گذاری نموده وکلیه ارتفاعات ابتدا وانتهای تیر را با این علامت مشخص نموده وبقیه نقاط را بوسیله ریسمان و یا تراز بنایی  در یک سطح قرارمی دهند.

در قالب بندی تیرهایی که دهانه آنها بیش از 4متر است بازا هر متر طول دهانه 3 میلیمتر بطرف بالا در وسط دهانه خیز داده می شود از دهانه ده متربه بالا مقدار خیز طبق نقشه اجرایی باید انجام شود حداقل ضخامت تخته کف تیرها 3 سانتیمتر و حداقل ضخامت تخته دالها وگونه ها 2 سانتیمتر است.