قالب های به مراتب از قالب های چوبی گرانتر تمام می شود و در ساختمانهای معمولی بهیچوجه مقرون به صرفه نیست .دردو حالت در ساختمانهای بتونی از قالب فلزی استفاده می شود.

اول انکه بخواهیم از بتن اکسپز استفاده نمائیم. بعبارت دیگر بعد از قالب برداری روی بتون را با مصالح دیگر از قبیل گچ وخاک ویا سیمان و یا سنگ نپوشانیم درحالت باید سطح بتون کاملا صاف بوده و کرمو نباشد قالب چوبی سطح بتون را تا این حد صاف تحویل نمیدهد لذا مجبورا در این قسمت ها از ساختمان که بتون د رنما دیده می شود از قالب فلزی استفاده می نمائیم.

گاهی نیز در مواردی که بتون اکسپز می باشد مخصوصا از قالب چوبی استفاده می نمایند تا نقش چوب روی بتون منقوش شود.

در حالت دوم قالب فلزی هنگامی مقرون بصرفه است که بخواهیم چندین ساختمان هم شکل را که اصطلاحا هم تیپ می گویند دریک زمان بتن ریزی نمائیم در این حالت نیز بهتر است از قالب فلزی استفاده نمائیم. البته قالب فلزی انواع مختلف دارد که بعضی از آنها در نماسازی باقی می ماند که توضیح درباره همه انها از حوصله این کتاب خارج می شودبعلت گران بودن تخته در اغلب ساختمانهای بتونی ستون از قالب فلزی استفاده می نمایند.

کلیه مصالح بنائی از جمله بتون تاب تحمل کشش را نداشته و در اندک مدت در مقابل نیروی کششی از همدیگر گسسته می شود وحداکثر نیروی کششی که بتون می تواند تحمل نماید 32 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد واين درصورتی که بتون با مشخصات عالی ساخته شود که در کارگاه های معمولی کمتر می توان باین نتیجه رسید برای اینکه تاب تحمل نیروی کششی در بتن بحد دلخواه برسد از فولاد که معمولا بصورت میله گرد آجردار یا ساده میباشد استفاده می نمایند در مقاطعی که بتون تحت تاثیر نیروی کششی باشد فولاد گذاری می شود فولاد آلیاژی است که از آهن وکربن تشکیل شده هر قدر درصد کربن آن بیشتر باشد فولاد سخت تر وشکننده تر شده و خاصیت شکل پذیری آن کمترمی شود. فولادی که در ساختمان مصرف می شود باید به  راحتی شکل پذیر باشد. مقدار کربن در فولادهای ساختمانی در حدود دو تا سه دهم درصد می باشد وبا افزودن فلزهای دیگر مقاومت های مورد لزوم را در فولاد ایجاد می نمایند باید توجه داشت که در محاسبات قطعات بتونی فرض بر این است که بتون وفولاد جسم یکپارچه وهمگن تشیکل می دهند وکلیه تغییر شکل هایی که در هر کدام از این دو عنصر ایجاد می شود به همان نسبت نیز این تغییر شکل در عنصر دیگر ایجاد می گردد این خاصیت بعلت چسبندگی بتون به فولاد ایجاد می شود بدین لحاظ است که اولا از فولاد آجدار در بتن استفاده می گردد و در ثانی باید دقت نمود که بتن سطح جانبی کلیه آرماتورها را احاطه کرده و حتی المقدور فضای خالی بین بتون وفولاد باقی نماند.

باید توجه نمودکه سطح فولاد کاملا تمیز بوده وعاری از مواد خارجی باشددر نقشه های ساختمانی میله گرد ساده را با علامت و میله گرد آجردار را که به آن توراستیل هم می گویند با علامت نشان می دهند میله گرد را با قطر آن می خوانند مثلا میله گرد نمره 18 میله گردی است که قطر آن 18میلیمتر میباشد در بازار میله گرد به قطر 2و3و4و5و6و7و8و9و… 50 وجود دارد ضمنامیله گرد نمره 25 هم به بازار عرضه می شود.

در ساختمانهای بتونی حداقل میله گردی که مصرف می شود نمره 6 بوده ومیله گردهای کمتر را برای بستن ارماتورها مورد مصرف قرار می دهند .میله گردها معمولا بطول 12 متر به بازار عرضه می گردد.