در ساختمانهايي كه اسلكت آن فلزي است ميله گردهاي تيرچه روي نيمي از بال پل قرار مي گيرند كه پهناي آن در حدود 2 تا3 سانتيمتر مي باشد.

درشرايط عادي اين تكيه گاه كافي است ولي اگر سقف در اثر نيروي زلزله جابجا شود تيرچه از تكيه گاه خود خارج شده وسقف سقوط خواهد كرد.

براي جلوگيري از اين عيب ميله گردهايي را كه قطر آن بوسيله محاسبه تعيين شود ومعمولا از ميله گردهايي به قطر 12يا 14 ميليمتر استفاده مي شود به شكل زير خم مي كنند وبوسيله آن تيرچه وآهن پل را بهمديگر متصل مي نمايند.

درشكل بالا طول d بايد مساوي عرض جان پلي باشد كه تيرچه به آن ختم مي شود زاويه B,a بايد 45 درجه باشد وطول d با توجه به طول دهانه بوسيله محاسبه تعيين مي گردد و در حدود 40 الي 50 سانتيمتر است و بايد به ميله گردهاي هفت وهشت تيرچه بسته شود. گذاشتن اين قلابها براي ساختمانهايي كه اسلكت آن فلزي است الزامي مي باشد وبهتر است براي ساختمانهاي بتوني نيز گذاشته شود.

پس از چيدن تيرچه وبلوك وبستن آرماتور هاي تيرها وبستن ميله گردهاي ممان منفي وميله گرهاي حرارتي وگذاشتن قلابهاي اتصال اقدام به بتون ريزي مي نمائيم قبل از بتون ريزي بايد يك بار ديگر كليه آرماتورهاي سقف كنترل شده ومخصوصا فاصله آنها از يكديگر واتصال آنها به همديگر بازديد شود ودر صورت بي عيب بودن كار اقدام به بتون ريزي مي نمائيم.

بهتر است برنامه ريزي طوري انجام بشود كه كليه بتون سقف در يكروز ريخته شود اگر بعللي اين كار ممكن نشد بايد محل قطع بتون با نظر مهندسي محاسب باشد.

محل قطع بتون بهتر است روي بلوك ها باشد نه روي تيرها وشاه تيرها.

در موقع بتون ريزي تيرهاي اصلي وفرعي بايد حتما از ويبراتوراستفاده شود بايد دقت شود كه فاصله بين بلوك ها كه تيرچه قرار دارد از بتون كاملا پر شود. كلفتي بتون روي سقف بايد يكنواخت بوده وبايد در ضمن بتون ريزي وقبل از آنكه بتون كاملا سخت شود روي آن بوسيله ماله كشي تخت گردد. حداقل ضخامت بتون روي بلوك 5 سانيتيمتر است براي سهولت كار در حين ماله كشي اين ضخامت را بوسيله يك قطعه آجر كه معمولا كلفتي آن 5 سانتيمتر است كنترل مي نمايند.