بعد از ايجاد تكيه گاههاي موقت تيرچه را روي تيرهاي اصلي(فلزي-بتوني ديوار آجري) قرار مي دهند قبل ازنصب تيرچه روي تيرهاي اصلي بايد دقت شود كه ترك خوردگي ويا شكستگي در تيرچه موجودنباشد. كمر تيرچه را به فاصله هاي حداكثر تا 5/1 متر بوسيله تيرهاي چوبي نگه مي دارند تا از شكم دادن آن جلوگيري بعمل آورند بهتر است تيرهاي چوبي را طوري قرار دهند تا وسط تيرچه در حدود 2تا3 سانتيمتر بلند تراز سطح تراز قرار گيرد.

اين خيز بستگي به دهانه سقف داشته وبوسيله مهندس محاسب تعيين مي گردد. تيرچه ها به فاصله تقريبي 40 سانتيمتر از همديگر قرار مي گيرند و بعداز گذاشتن هر تيرچه فاصله آنرا تا تيرچه بعدي بوسيله گذاشتن يك عدد لوك در ابتدا  ويك عدد در انتهاي آن تنظيممي نمايند. از دهانه 20/4 به بالا كار گذاشتن ميله گردهاي كلاف عرضي اجباري است اين ميله گردها كه به صورت تيري عمودي بر تيرچه ها بوده ودر وسط دهانه قرار مي گيرند ومطابق آنچه كه قبلا گفته شد براي دهانه هاي بيش از 6 متر دو كلاف عرضي بايد پيش بيني گردد كه با دهانه هاي مساوي قرار مي گيرند.

حداقل عرض اين كلاف 10يكي در بالا ويكي در پايين مجهز باشد. بهتر است اين ميله گردها به ميله گرد بالاي تيرچه و ميله گرد هفت وهشت تيرچه ها بسته شود.

در محل اتصال تيرچه به تير اصلي يا ديوار بايد ميله گردهاي تيرچه لخت شده ودر حدود 15 سانتيمتر روي ديوار ياداخل آرماتورهاي تير اصلي قرار گيرد كه بعد اين قسمت به وسيله بتون سقف پوشيده مي شود اگر پلهاي اصلي فلزي مي باشد نبايد ميله گردهاي تيرچه را به آن جوش داد.اگر تيرچه روي ديوار آجري قرار مي گيرد بهتر است روي ديوار شناژ بالا طبق آنچه كه قبلا گفته شد اجرا گردد و ميله گرد تيرچه داخل شبكه شناژ قرار گيرد.

براي عبور كانالهاي تاسيساتي (كانال كولركانال تهويه مطبوع-كانالهاي فاضل آب و غيره) بايد حتي الامكان سعي شود كه عرض كانالهاي از يك بلوك تجاوز نكند ولي چنانچه به عرض بيشتري احتياج پيد اكرديم بايد با قطع تير

در آن محل ومهار كردن ميله گردهاي تيرچه در آرماتورهاي عرضي محل عبور كانال را فراهم نمود. طبق شكل با توجه به اينكه بار تيرچه قطع شده را تيرچه هاي اطراف تحمل مي نمايند ميله گردهاي آرماتورهاي عرضي بايد دقيقا محاسبه شده وطبق نقشه  اجرا گردد.

بعد از بلوك چيني بايدد ميله گردهاي ممان منفي گذاشته شده واين ميله گردهاي كه دو تيرچه مقابل را بهمديگر متصل مي نمايند به ميله گرد فوقاني تيرچه ها بسته شود حداقل طول  اين ميله گردها طبق محاسبه بدست ميآيد.

بايد دقت  شود كه تيرچه هاي دو طرف يك پل حتما مقابل همديگر قرار گيرند تا بستن ميله گردهاي ممان منفي به سهولت امكان پذير باشد.

چنانچه اجبار تيرچه ها مقابل يكديگر واقع نشدند بايد براي هر تيرچه ميله گرد ممان منفي جداگانه در نظر گرفت بطوريكه نيمي از اين ميله گردها روي تيرچه ونيم ديگر آن داخل بتون سقف قرار گيرد.براي آنكه براي عبور لوله هاي تاسيسات مخصوصا لوله هاي فاضل آب دچار اشكال نشويم بهتر است تيرچه ها در طبقات مختلف درست مقابل همديگر قرا رگيرند براي اينكار بهتر است حتما در تمام طبقات تيرچه چيني از يك سمت شروع شود.

در مواردي كه احتياج به طره مي باشند بهتر است كه طول كنسول بيش از 4/1 دهانه سقف مجاور آن نباشد وبار آن وقطر ميله گرد ممان منفيحتما بوسيله محاسبه تعيين شود زيرا كليه بار اين قسمت از سقف وسيله هيمن ميله گردهاي ممان منفي تامين مي گردد.

بعد از كنارگذاشتن ميله گردهايي ممان منفي مي بايد ميله گردهاي حرارتي كار گذاشته شود.اين ميله گردها معمولا در جهت عمود بر تيرچه به فاصله حدود 30 سانتيمتر از همديگر كار گذاشته شودميله گردهاي حرارتي براي توزيع بار و جلوگيري از ترك خوردن بتون سقف در اثر تغيير حجم بتون ناشي از تغيير در جه حرارت مورداستفاده مي باشد اين ميله گردها كه معمولا از ميله گرد نمرات 6يا 10 استفاده ميشود بايد صاف وبدون انحناي موضعي باشد.

بعد از گذاشتن ميله گردهاي حرارتي مي بايد دورسقف بوسيله تخت بسته شده و اقدام به بتون ريزي نمايند حداقل قطر بتون روي بلوك 5 سانتيمتر ميبباشد. قبل از بتون ريزي روي بلوك ها را آب پاشي مي نمايند تا سيراب شده و آب بتون مجاور خود را نمكيده وموجب فساد بتون نشود.