با فرض اينكه تكيه گاه تيرچه ها گيردار فرض مي شود در محل تكيه گاه مماني ايجاد مي گردد كه مي بايد بوسيله ميله گردي تحمل شود به اين لحاظ اگر دو عدد تيرچه به يك تير خم شود ميله گرد فوقاني تيرچه ها را بوسيله قطعه ميله گردي به طول 2 تا 5/2 متر به همديگر متصل مي نمايند قطر اين ميله گرد بوسيله محاسبه تعيين مي گردد ومعمولا از ميله گردي به قطر 8يا 10 يا 12 استفاده مي گردد. در آخرين دهانه كه تيرچه به يك تير ختم مي گردد نيز ميله گردي را بصورت گونيا خم نموده و قسمت كوتاه گونيا را داخل آهنهاي تيريا ميله گردهاي تيربتوني قرارداده وقسمت مستقيم را روي ميله گرد فوقاني تيرچه گذاشته و چند جاي آنرا با سيم آرماتوربندي مي بندند به اين قطعات ميله گرد ممان منفي مي گويند.

بعد از اتمام سقف وگذاشتن كليه آهنها يك سري ميله گرد در جهت عمود بر ميله گردهاي بالاي تيرچه به فاصله تقريبي  25 الي 40 سانتيمتر قرار مي دهند قطر اين ميله گردها به وسيله محاسبه تعيين مي شود و معمولا ميله گردي با قطر 6يا 8 يا 10 ميليمتر مي باشد به اين آهن ها ميلهگ رد حرارتي مي گويند اين ميله گردها بايد به كليه آهنهاي تيرچه با سيم آرماتوربندي بسته شود.

از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بين بلوك ها (عمود بر جهت تيرچه) فاصله در حدود حداقل ده سانتيمتر قرار ميدهند وز ير اين فاصله را تخته اي قرا رداده و درون اين فاصله حداقل 2 ميله گرد به قطر 10 ميليمتر يكي بالا و يكي پايين قرار مي دهند ميله گردبالا را به ميله گردها بالا را به ميله گردهاي بالايي تيرچه مي بندند و ميله گرد پايين را هم به آهنهاي مارپيچ تيرچه متصل مي نمايند و اين فضا بعد از آنكه بوسيله بتون پر شد مانند تيري عمود بر تيرچه قرا رگرفته و دمر قابل ممانهاي وسط تيرچه مقاومت خواهند نمود وبراي دهانه هاي بيش از 6متر دو عدد كلاف عرضي با فاصله مساوي در نظر ميگيريم.

براي اطمينان بيشتر بهتر است كلاف عرضي را از دهانه 5/2 متر به بالا ايجاد نمائيم.