با فرض اینکه تکیه گاه تیرچه ها گیردار فرض می شود در محل تکیه گاه ممانی ایجاد می گردد که بوسیله میله گردی تحمل شود به این لحاظ اگر دو عدد تیرچه به یک تیر خم شود میلگرد فوقانی تیرچه را بوسیله محاسبه بدست می اید ومعمولا از میلگردی به قطر 8 یا 10یا 12 استفاده می شود.

در اخرین دهانه که تیرچه به یک تیر ختم میشود میلگردی را به صورت گونیا خم نموده وقسمت کوتاه گونیا را داخل اهنهای تیر یا میلگردهای تیر بتونی قرار می دهیم وقسمت مستقیم را روی میلگرد فوقانی تیرچه گذاشته و چند تای آن را باسیم آرماتوربندی می بندیم به این قطعه میلگرد ممان منفی می گویند.

بعد از اتمام سقف وگذاشتن کلیه آهنها یک سری میلگرد با نام میله گرد حرارتی که معمولا قطر آنها 6یا8یا 10 میلیمتر می باشد که قطر این میله گرد ها رامحاسبه تعیین می نماید در جهت عمده به میله گردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25الی 40سانتیمتر قرار داده می شود. از این نوع میلگرد ها که در این پروژه ساخته شد با قطر 6 میلیمتر استفاده گردید یک ردیف از این میلگردها د رطول بلوک ها گذاشته شد و در وسط بلوک قرار می گیرد وتمام این میله گردها باید با سیم آرماتوربندی بسته شود وسرآنها در محلی از تیرکه قرار می گیرد باید بسته ومهار گردد به این میله گردهای حرارتی گفته می شود.

در اجرای پروژه یک کنسول به عرض یک متر وطول 12 متر وجود داشت که برای این کنسول ها تیرچه قوی تر در نظر گرفته شده بود واز بالا میله گرد حرارتی با دقت فراوان اجرا شده بود برای اطمینان بیشتر از این کنسول تعداد تیرچه های آن را از 2 عدد افزایش داده وتعداد آن به 3 عدد رسیدیم به فاصله در یک متر یک عدد میله گرد با قطر 14و 18 عمود بر تیرچه قرا رداده تا با این کار موجب افزایش مقاومت کنسول شده ودستگاه نظارت در این مورد هم اطمینان داشته باشند که تمام کار با احتیاط انجام شده است.