در مورد انواع پی واهمیت آن در فصول گذشته توضیح داده شده است. بهر حال پس از خاک برداری باید کلیه محورهای شمالی جنوبی وشرقی غربی را از خط ثابتی که در زمین وجود دارد تعیین نمائیم و این خط ثابت را بوسیله ای در خارج از محوطه ای که پی سازی در ان انجام می شود مشخص نموده وثابت نگاه داریم مثلا روی کناره های پیاده رو یا در محوطه حیاط به وسیله روپرهای بتونی آنگاه بوسیله این امتدادها قالب پی های نقطه ای را با تخته و یا با آجر قالب بندی می نماییم قبل از اقدام به پی سازی باید از استحکام خاک محل مطمئن باشیم وبدانیم که آیا زمین محل ساختمان می تواند بار ساختمان راتحمل نماید یا خیر در ساختمانهای بزرگ این کر بوسیله ازمایشگاههای مکانیک خاک انجام می شود ومقاومت مجاز زمین تعیین می گردد ولی در ساختمانهای کوچک باید طبق آنچه گفته شد با ازمایشات محلی مقاومت مجاز تقریبی زمین را تعیین کنیم.

پس از تعیین محورها وقالب بندی چنانچه از قالب آجری استفاده می نمائیم باید داخل آنرا با یک ورقه پلاستیک بپوشانیم تا مانع مکیدن آب بتون بوسیله آجر بشویم واگر از قالب چوبی استفاده می نمائیم باید کلیه قالب ها را از داخل با روغن چرب نماییم باید توجه داشته باشیم که آرماتورهای داخلی پی چرب نشود زیرا همانطوری که قبلا گفته شد اگر آرماتور پی چرب بشود بتون به آن نمی چسبد  وقطعه یک پارچه نخواهد شد آنگاه باید شبکه کف پی را که قبلا طبق نقشه بافته وآماده شده است در ته پی قرار دهیم اگر در ته پی از بتون مگر استفاده می نمائیم حداقل فاصله خارجی شبکه زیر پی از بتون مگر 3 سانتیمتر است واگر از ریختن بتون مگر صرف نظر کرده ایم حداقل این فاصله 6 سانتیمتر می باشد. حداقل ارتفاع پی نقطه ای در محل تلاقی با ستون سی سانتیمتر وحداقل ارتفاع آن در لبه پی نباید از 15 سانتیمتر کمتر باشد. ولی باید ارتفاع پی های نقطه ای در هر مورد با توجه به بار وارده وسیله مهندس محاسب تعیین ودر نقشه محاسباتی قید شود.

پی های نقطه ای تا ارتفاع 40 سانتیمتر را باید بصورت یک پله اجرا نموده واز 40 سانتیمتر تا 25/1 متر را میتوان بصورت دوپله واز ارتفاع 25/1 متر به بالا را میتوان بصورت چند پله اجرا نمود. در هر حال پله ها باید طوری باشد که اگر از انتهای ستون خطی به زاویه 45 درجه رسم نمائیم این خط داخل پله ها قرا رگیرد.

اگر پی نقطه ای بصورت مستطیل می باشد حداقل نسبت بعد کوچک و بعد بزرگ آن نباید از یک به سه کمتر باشد پی های نقطه ای حداقل باید از دو جهت بوسیله شناژ بتونی به پی های هم جوار خود متصل باشند. حداقل ابعاد این کلاف بتونی باید 30 سانتیمتر بوده وبوسیله 4 میله گرد طولی به قطر 12 میلیمتر مسلح باشد این فولادها طولی باید با فولادهای عرضی(خاموت) به قطر حداقل 5میلیمتر وبه فاصله حداکثر 25 سانتیمتر به یکدیگر بسته شوند و این قفسه بافته شده شناژ باید در تمام طول پی ادامه یافته و به شناژ طرف دیگر پی متصل باشدحداقل بتن روی قفسه شناژ 3 سانتیمتر میباشد. فاصله میله گردها شالوده نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد و حداقل قطر میله گردهای داخل شالوده نباید از 10 میلیمتر کمتر باشد.

آرماتورهای کف شالوده باید در دو جهت در تمام بعد شالوده ادامه یابد ولی اگر طول  پی از 3 متر تجاوز نماید میتوان آرماتورها را در یک میان کوتاه تر اختیار نمود ولی طول آرماتورهای کوتاه شده نباید از 8/0 طول اصلی کوتاه باشد.

آرماتورهای ریشه یا انتظار که برای اتصال شالوده به ستون بکار می رود باید تا سطح آرماتورهای زیرین پی ادامه داشته باشد ولی اگر ارتفاع پس از 25/1 متر تجاوز کند میتوان فقط 4 عدد آرماتورهای گوشه ای ستون را تا آرماتور زیرین پی ادامه داده وبقیه آرماتوری های ستون را باندازه 40 داخل بتون پی نمود کلیه آرماتورهای ریشه باید در انتها دارای خم نوددرجه باشد.

این آرماتورها باید بوسیله خاموت بیکدیگرمتصل شده وداخل پی بخوبی مستقر شود و یا بعبارت دیگر باید خاموت های ستون تا داخل پی ادامه یابد. طول آن قسمت از آرماتور ریشه که باید خارج از پی قرار گیرد تا میله گردهای ستون به آن بسته شودباید بوسیله مهندس محاسب تعیین گردد ولی هیچگاه  نباید از 50-60 سانتیمتر  کمتر باشد.

اگر نتیجه محاسبات بیش از اعداد داده شده در این قسمت باشد باید از اعداد بسدت آمده وسیله محاسبات استفاده شود.

قبل از بتون ریزی باید حتما یک بار دیگر فاصله محور تا محور آرماتورهای ریشه کنترل شده و با نقشه مطابقت گردد. کلیه میله گردهای دیگر نیز باید کنترل شود.کف پی واطراف آرماتورها باید کنترل شده ومواد زائد از ان خارج شود بست های اتصال میباید کنترل شود. در موقع غالب برداری پی باید دقت شود تا به بتون تازه ریخته شده شالوده اسیبی نرسد و قالب های تکه به تکه به آرامی جدا شوداگر از قالب آجری استفاده شده و ورقه نایلون روی آجر کشیده نشده است بهتر است از آجرها صرف نظر کرده واقدام به برداشتن آجر ننمائیم زیرا در این صورت آجر وبتن به یکدیگر کاملا چسبیده و جداکردن آن غیرممکن می باشد و اگر قبل از سخت شدن بتون بخواهیم آجرها را جدا کنیم حتما به پی اسیب خواهد رسید.