بعد از اجرا فونداسیون وگذاشتن میله گردهای ریشه اگر بخواهیم میله گردهای ستون را د رکنار میله گردهای ریشه قرار دهیم به اندازه کلفتی میله گرد ریشه ستون از

محور خود منحرف خواهد گردید که اگر این انحراف در طبقات بالا تماما در یک جهت باشد ممکن است ستون طبقه پنجم وششم چندین سانتیمتر تغییر مکان بدهد بدین لحاظ باید سعی شود که این تغییر جهت در هر طبقه بر خلاف تغییر طبقه پایین تر باشد.

بهتر آنست که در آرماتورهای ستون انحنای کوچکی مطابق شکل ایجاد نماییم آنگاه نسبت به اتصال شبکه میله گرد ستون به ریشه اقدام کنیم تا ستون درست در محل محور خود قرار گرفته وکوچکترین انحرافی نداشته باشد.این انحنا به اندازه قطر میله گرد ستون می باشد.

بعد از بتن ریزی پی قفسه آرماتورهای ستون را که قبل بافته و آماده شده است به آرماتورهای ریشه متصل می نمایند این کار باید حداقل 3-4 روز بعد از بتون ریزی پی انجام شود زیرا در غیراینصورت با توجه به اینکه بتونی پی هنوزسخت نشده است در اثر لنگر آرماتورهای ستون میله گردهای ریشه از جای خود تکان خورده وپی متلاشی می شود. بعد از بستن آرماتورهای ستون برای تثبیت موقعیت هر ستون ابعاد آنرا بوسیله تیرهای چوبی در پای ستون مشخص می نمایند باید توجه داشت که هیچوقت نباید برای تثبیت ابعاد ستون با ریختن بتون در پای آن اقدام نمود.

آنگاه قالب های فلزی یا چوبی را که از قبل آماده نموده اند در اطراف ستون قرا رداده و آنرا بوسیله سیم نجاری ومیخ و یا میله گردهای مخصوص بهم دیگر متصل می نمایند بهتر است تیرهای چوبی از بالا بوسیله میخ به قالب متصل کرده وپای آنرا در روی زمین بوسیله گچ محکم بنمایند هیچگاه نباید برای تکیه گاه این تیرهای چوبی از ستونهای بتونی دیگر که تازه ریخته شده است استفاده نمود. بعد از تثبیت کامل موقعیت ستون محور آنرا با ستونهای مجاور از بالای ستون وپایین ستون اندازه می گیرند در صورت درست بودن اقدام به بتن ریزی می نمایند اگر ارتفاع ستون زیاد باشد پرتاب بتون از بالا وسقوط آن به ته قالب موجب جدا شدن دانه ها از یکدیگر می شود که خود موجب ضعف قطعه بتونی می باشد در این موارد بهتر است به طرف مختلف از سقوط بتون از ارتفاع زیاد جلوگیری بعمل اید مثلا میتوان یکی از اضلاع قالب ستون را تا نیمه کار گذاشته بعد از بتن ریزی تا ان سطح قالب را تکمیل نمایند ویا بوسیله قیف و لوله سطح شیب دار ایجاد نموده و بتون را به ته قالب هدایت نمایند. در کارگاههای کوچک که بتون ستونها دستی ریخته شوند بهتر است بتون مخصوص ستون را قدری رقیق تر تهیه نمایند تابخوبی قالب خودرا پرنماید البته باید توجه نمود که برای تهیه بتن رقیق می باید از عیار سیمان بیشتر استفاده نمود.

مثلا بهتر است بتن ستون یا عیار 400 تا 450 کیلوسیمان در متر مکعب شن وماسه ساخته شود.به تدریج که قالب را پر می نمایند بایددقت نمودکه بتون تمام زوایای قالب ومیله گردها را پر نماید تا بعد از قالب برداری بتن ریخته شده کرمو نباشد .برای این کار می توان با نواختن ضربه های ملایم و یکنواخت به بدنه قالب بتون را جابجا نمود. با توجه به اینکه قسمت فوقانی آرماتورهای ستون آزاد می باشد درموقع بتن ریزی ستونهاباید توجه نمود که قفسه آرماتوردرست در وسط قالب بوده و کلیه آرماتورهای طولی در بتن غرق باشد ویا بعبارت دیگر ورقه نازکی از بتن روی تمام آرماتورها را به طور یکنواخت بپوشاند اگر برای جابجا کردن بتن از به نوسان درآوردن آرماتورها استفاده می شود باید این نوسان شدید نباشد که میله گردها در خاتمه بتن ریزی از شاقولی بودن خارج شود.مقطع اغلب ستونها در ساختمانهای معمولی مربع یا مربع مستطیل می باشد گاهی نیز دایره یا چند ضلعی می باشد. البته طبق نظر مهندس ارشتیکت ومهندس محاسبه مقاطع دیگر نیز وجود دارد که بایددقیقا طبق نقشه قالب بندی شود ولی در هر حال عرض مقطع ستون نباید از 20سانتیمتر کمتر باشد وهمچنین سطح مقطع آن نباید از 600 سانتیمتر مربع کمتر باشد.

آرماتورهای طولی وعرضی ستونها باید طوری بهم بافته شود که در موقع حمل ونقل وکارگذاشتن وبتن ریزی خطر جابجا شدن آرماتورها و دورونزدیک شدن آنها از همدیگر وجود نداشته باشد حداقل نظر آرماتورهای 14 میلیمتر می باشد. حداقل تعداد آرماتورهای طولی در مقاطع مربع ومربع مستطیل 4عدد و در مقطع دایره 6عددعدد ودر مقاطع چند ضلعی به تعداد اضلاع میباشد.

حداکثر فاصله آرماتورهای طولی از همدیگر 35 سانتیمتر وحداقل فاصله آنها از همدیگر 5سانتیمتر است.

حداقل سطح مقطع آرماتورهای طولی8/0 درصد و حداکثر ان 4 درصد سطح مقطع بتون میباشد در مورد استثنایی اگر از نظر جادادن ومتراکم کردن بتون اشکالی موجود نباشد میتوان سطح مقطع فولاد را تا 6 درصد هم بالا برد توزیع آرماتور در مقطع باید حتی المقدور به صورت متقارن انجام شود تا امکان اشتباه در اجرا به حداقل برسد آرماتورهای طولی ستونها باید طوری انتخاب شود که در  ارتفاع یک طبقه احتیاج به وصله نداشته باشد.ادامه دادن آرماتورهای طولی در دوطبقه بشرطی مجاز میباشد که ازتکان خوردن آن پس از ریختن بتون وصدمه دیدن بتون تازه واز بین رفتن پیوستگی بتون وفولاد کاملا جلوگیری بعمل اید. در قطعات تحت بار محوری بمنظور احتراز از تجمع وتمرکز تنشهای فشاری باید از تعبیه قلاب در انتهای آرماتور صرف نظر گردد.

اگر در ساختمانهای چند طبقه ابعاد ستون فوقانی کاهش می یابد آرماتورهای باید خم شده و بصورت مایل به ستون بالایی متصل گردد محل خم کردن ارماتور باید 5/7 سانتیمتر بالاتر از محل تلاقی سطح زیرین دال یا تیر با ستون شروع شده و 5/7 سانتیمتر پایین تر از سطح فوقانی دال با تیر ختم شود در هر حال شیب قسمت مایل نباید از 1به 6 تجاوز نماید در صورتی که نتوان این شیب را رعایت نمود باید آرماتورهای ستون پایین را در تیر بتونی یا دال مهار نموده وبرای ستون بالایی آرماتورهای دیگری پیش بینی نمود.

برای اینکه آرماتورهای عرضی کلیه آرماتورهای طولی را در بر گرفته و از هر گونه حرکت وکمانه کردن آن جلوگیری نماید باید در ستونهای با مقطع مربع و یا مربع مستطیل آرماتورهای طولی حداقل یک در میان در گوشه یک تنگ زاویه داخلی آن از 135 درجه بیشتر نباشد قرار گیرد و یا به وسیله قلاب ویا رکابی هایی که بهمین منظور در صورتی که شیب یک به شش امکان نداشته باشد.

پیش بینی شده اند نگهداری شوند.اگر فاصله آرماتورهای طولی از همدیگر بیش از 15 سانتیمتر باشد باید تعدادوشکل آرماتورهای عرضی طوری باشد که هر یک از آرماتورهای طولی در گوشه یک آرماتور عرضی قرار گیرد.

انتهای کلیه تنگها باید به قلاب غیر90درجه ختم شود واین خم بایددر هسته مرکزی ستون قرار گیرد وبرای قرارگرفتن در هسته مرکزی باید از قسمت فشاری بتون عبور نماید. در مقاطع ستونهای دایره و یا چند ضلعی می توان آرماتورهای عرضی را بصورت مارپیچی قرار دارد ولی این مارپیچ باید منظم بوده وگام آن یکسان باشد فاصله تنگها ویا گام مارپیچ باید از هیچیک از مقادیر زیر تجاوز نکند.

1-15 برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی

2-48 برابر قطر تنگ

3-کوچکترین بعد ستون

4-35 سانتیمتر

این فواصل در نزدیکیهای دال ویا تیر همچنین در طول ضخامت دال و یا تیر به 3/2 مقادیر فوق تقلیل پیدا می کند. منظور از نزدیکیهای دال و تیر 6/1 بالا وپایین طول آزاد هر ستون می باشد.

در بازدیدی که از مناطق زلزله زده بعمل آمد مشاهده گردید ستونها وتیرهایی که تعداد خاموت آنها در نزدیکی گره بیشتر است در مقابل زلزله بهتر مقاومت کرده اند.

حداقل قطر تنگ 6میلیمتر میباشد واگر از فولاد با مقاومت زیاد استفاده شود 5 میلیمتر است ولی در هر حال  نباید از 4/1 قطر قطورترین آرماتور طولی کمتر باشد حداقل عرضی دورپیچ شده آئین نامه های موجود می باشد که از حوصله این کتاب خارج بوده وعلاقمندان میتوانند به نشریه شماره 1900-5-18موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مراجعه نمایند.

بعد از بتون ریزی و تشکیل شکل هندسی ستون در مدتی که در فصول گذشته ذکر گردید می توان اقدام به قالب برداری از ستون نمود باید توجه داشت که قالب برداری به آهستگی وگام به گام صورت گیرد بطوریکه از صدمه زدن به بتون تازه ریخته شده جلوگیری شود برای قالب برداری باید ابتدا تیرهای ثابت نگهدارنده قالب برداشته شده و سیمهای مهاری بریده شده و میخ ها دانه به دانه کشیده شده و بعد اقدام به قالب برداری شود باید جدا از ضربه زدن به قالب برای جداکردن آن از ستون جلوگیری بعمل آید. بعد از بازکردن قالب وقبل از بستن آن برای ستون جدید باید کلیه قسمتهای قالب کاملا بازدید شود و قطعات اضافی بتون وتراشه های چوب که به بدنه آن چسبیده است کاملا پاک شده و در صورت احتیاج سطح آنرا رنده نموده و آنگاه آنرا رنده نموده و آنگاه آنرا روغن مالی نموده ومجددا مورد استفاده قرار گیرد در موقع رندیدن قالب باید توجه نمود که ضخامت چوب آن از حد مجاز مذکور در قسمتهای گذشته کمتر نشود.